Sökning: "school program"

Visar resultat 1 - 5 av 1439 uppsatser innehållade orden school program.

 1. 1. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER

 2. 2. Ett laddat musikaliskt moment : En kvalitativ studie kring elgitarristers uttryckta upplevelser och reflektioner kring det musikaliska momentet improvisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Edvin Andersson; [2024]
  Nyckelord :Improvisation; elgitarr; socialpsykologiskt perspektiv; upplevelse; reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet har varit att bidra med mer kunskap i vad gymnasieelever medhuvudinstrumentet elgitarr uttrycker i sina upplevelser och reflektioner kring det musikaliskamomentet improvisation analyserat utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. I arbetet användes enkvalitativ forskningsmetod, bestående av en improvisation i form av ett jam som trigger samt ensemistrukturerad fokusgruppsintervju med två deltagare som gick i trean på det estetiskaprogrammet med inriktning musik och hade elgitarr som huvudinstrument. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av förändringar i det svenska skolväsendet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Gustav Rasmusson; Rasmus Blixt Jörgensen; [2024]
  Nyckelord :Profilskolor; Skoldiscipliner; Privatskolor; Fristående skolor; Gemensamma nämnare privatskolor; Skolval gymnasie; Ämnesinriktning; Pedagogiska metoder i gymnasieskolan; Elevprestationer gymnasium; Betygsskillnader gymnasium; Social dynamik gymnasieskolor; Utbildningsförberedelser gymnasium; Specialiserade gymnasieprogram; Gymnasieutbildningens effekter; Gymnasieelevers välbefinnande; Skolverket gymnasieskolor; Gymnasieutbildningens framtidstrender;

  Sammanfattning : För de flesta elever utgör gymnasieskolan det sista steget före universitetsstudier, och inom vissa program får eleverna till och med en försmak av högre utbildning. Gymnasiet sammanfaller med en period i ungdomen som kan vara emotionellt utmanande, vilket gör det angeläget att erbjuda eleverna en klar, tydlig och rättvis vägledning så långt det är möjligt. LÄS MER

 4. 4. För att jag har mens! : En kvantitativ enkätstudie om elevers upplevelser kring mens och lärarbemötande i undervisning i idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Evelina Eriksson; Meyer Alexandra; [2024]
  Nyckelord :menstruation; idrott och hälsa; idrottsundervisning; bemötande; deltagande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor i olika åldrar upplever mensrelaterade besvär. Studier indikerar att mens kan påverka elevers deltagande i idrott och hälsa. Skolans värdegrund säger att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. LÄS MER

 5. 5. Musiken, skapandet och den artificiella intelligensen : Musikers föreställningar och uppfattningar om AI-genererad musik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Eli Contassot; [2024]
  Nyckelord :artificial intelligence; music creation; attitudes; narrative;

  Sammanfattning : The aim of this study was to contribute to an increased understanding of how the rapid development in AI technology affects the attitude of musicians and music practitioners towards AI aids in the musical field. The study was designed as a multiple case study in which, firstly, seven musicians were interviewed about the study's areas of interest, secondly, a high school class on a music program was asked through a survey. LÄS MER