Sökning: "school-community partnership"

Hittade 1 uppsats innehållade orden school-community partnership.

  1. 1. Skolan och civilsamhället. Ökad likvärdighet på (o)lika villkor?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Elin Baude; [2022-01-19]
    Nyckelord :school-community partnership; governmentality; exclusion; participation; dialogue; innovation;

    Sammanfattning : This thesis examines school-community partnerships in Gothenburg's primary schools. The overall aim is to analyse how schools in socially disadvantaged areas work with partnerships as the consequence of students´ low school results and social exclusion. LÄS MER