Sökning: "scope of action"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade orden scope of action.

 1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Skolkuratorers roll och perspektiv på det förebyggande arbetet mot kränkande behandling

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sara Högrell; Elisa Brobäck; [2023]
  Nyckelord :prevention; school counsellor; bullying; primary school; professional discretion; collaboration; förebyggande arbete; skolkurator; kränkande behandling; grundskolan; handlingsutrymme; samverkan;

  Sammanfattning : I den här studien beskrivs hur skolkuratorer arbetar förebyggande mot kränkande behandling för att främja elevers välmående och utveckling. Studien syftar till att undersöka skolkuratorers arbetssätt gällande förebyggande arbete mot kränkande behandling på grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Samarbete som resurs : En kvalitativ studie om arbetstagares upplevelser av resurser i arbetet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Jenny Grönberg; [2022]
  Nyckelord :resources; psychosocial work enviroment; control-support; handling space; social support; resurser; psykosocial arbetsmiljö; kontroll; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Sättet att organisera arbetet och den psykosociala arbetsmiljön påverkar individernas välbefinnande, och idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken på grund av psykisk ohälsa (Lennéer Axelson & Thylefors, 2018). Detta grundar sig i bland annat bristfälliga organisatoriska och sociala villkor på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. ”Ibland vill hjärtat mer än vad vi har utrymme för” : En studie om socialsekreterares förhållningssätt mellan förvaltningsetik, professionsetik och egenetik

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Grape; Josefine Östman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public ethos consists of economic and democratic values that need to take up as much space in the public sphere. The collective reforms of New Public Management (NPM) have led to a greater focus on the economic values in public administration. LÄS MER

 5. 5. Barns delaktighet i barnavårdsutredningar - hur tillämpning av barns delaktighet iscensätter handlingsutrymme.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Petronella Östberg; Karin Ihse; [2022]
  Nyckelord :perspective of the child; children s participation; child care investigation; UN Convention on the Right of the Child; scope of action; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to Swedish law the child must be involved in issues concerning the child, which means that during a child care investigation, the child's perspective must be obtained. The aim of this study was to explore how social workers relate to and apply laws on children's right to participation in child care investigations depending on age, maturity and function ability. LÄS MER