Sökning: "scoping review"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden scoping review.

 1. 1. Får vi be om största, möjliga prioritering : En scoping review om samhällets beredskap för äldre personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Rickard Eklöf; [2023]
  Nyckelord :Elderly; alcohol problems; legislation; ageism; deficiencies; Äldre; alkoholmissbruk; lagstiftning; ålderism; brister;

  Sammanfattning : In recent years, it has been reported about an increasingly large aging population and that the substance abuse problem has increased for people over the age of 65. Despite this, there are no specific guidelines for older people with addiction problems. LÄS MER

 2. 2. Skam, missnöje och förändrad identitet : En litteraturstudie som belyser erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Josefin Rutensköld; Anna Stålnacke; [2023]
  Nyckelord :parents; social work; incarcerated; stigma; gender; parenting; föräldrar; socialt arbete; fängslad; stigma; genus; föräldraskap;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka erfarenheter hos föräldrar till personer som sitter i fängelse eller är frigivna. Studien har utgått ifrån ett induktivt förhållningssätt och metoden som har använts är allmän litteraturöversikt med inriktning mot Scoping Review. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för vuxna med autismspektrumtillstånd i Sverige : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Julia Lindstam; Carin Löfvendahl; [2023]
  Nyckelord :Social work; labour market; quality of life; comorbidity; caregivers; Socialt arbete; arbetsmarknad; livskvalitet; komorbiditet; anhöriga;

  Sammanfattning : Individer med autismspektrumtillstånd utgör en grupp som i stor utsträckning har sämre livskvalitet, högre förekomst av komorbida psykiatriska tillstånd, lägre deltagande på arbetsmarknaden och som söker professionell hjälp för sina svårigheter i lägre utsträckning än övrig befolkning. I dagsläget finns ett mycket begränsat antal evidensbaserade interventioner som studerats på vuxna i svensk kontext trots att det är en grupp som anses sårbar. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner i skolan för barn med ADHD- en scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Sandy Racho El-Homsi; [2023]
  Nyckelord :Arbetsterapi; attention deficit hyperactivity disorder ADHD ; barn; interventioner; skola;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med ADHD upplever svårigheter i miljön de befinner sig i, främst skolan. Skolupplevelsen är utmanande och prestationen är sämre än förväntat. Oförmåga till stillasittande och upprätthålla koncentrationsförmågan medför svårigheter att prestera akademiskt. LÄS MER

 5. 5. Specialisering - på vems bekostnad? : En scoping review avseende konsekvenser av ett specialiserat vs integrerat socialt arbete inom socialtjänsten.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Jeanette Ljung; Rodin Muhamad; [2023]
  Nyckelord :Specialiseringen; socialtjänst; generaliseringen; klient; brukare; konsekvenser; socialarbetare; socialt arbete; organisation.;

  Sammanfattning : Specialiseringen inom individ och familjeomsorgen har sedan 1980-talet börjat öka då den integrerade organisationen blev alltmer kritiserad. Syftet med den här studien är att få en bild av hur de organisatoriska förändringarna, från ett tidigare integrerat arbetssätt till en specialiserad organisation, påverkar kontakten mellan klienten och socialarbetaren samt vilka konsekvenser den här uppdelningen får för klienten och socialarbetaren. LÄS MER