Sökning: "scoping review"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden scoping review.

 1. 1. Olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal : En scoping review utifrån ett kulturrelativistiskt och universalistiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tim Furtenbach; Josef Andersson; [2021]
  Nyckelord :Motiverande samtal; MI; mottaglighet; uppfattning; universalism; kulturrelativism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka olika målgruppers mottaglighet och uppfattning av Motiverande samtal (MI) utifrån ett universalistiskt och kulturrelativistiskt perspektiv. Bakgrunden är att MI är en frekvent använd samtalsmetod som används i det lösningsfokuserade sociala arbetet samt att en forskningslucka identifierats kring hur MI faktiskt tas emot och uppfattas av olika målgrupper. LÄS MER

 2. 2. Annorlunda bearbetning av sinnesintryck hos barn och ungdomar med autism vid utförande av vardagliga aktiviteter : En scoping review

  Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Shilan Jaderi Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Aktivitetsutförande; Arbetsterapi; Autismspektrumtillstånd; Perception; Scoping review;

  Sammanfattning : Perceptionsavvikelser är vanliga hos personer med autism och kan utlösa problemskapade beteenden, stress och obehag. Påverkas förmågan att utföra aktiviteter kan detta ge negativa konsekvenser på människans välbefinnande och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Naturassisterad terapi för personer med posttraumatisk stress : - en scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Wiksten Sanna; Malin Falk; [2021]
  Nyckelord :nature; nature assisted rehabilitation; occupational ability; occupational therapy; PTSD; aktivitetsförmåga; arbetsterapi; natur; naturunderstödd rehabilitering; PTSD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatisk stress kan obehandlat leda till livslånga besvär och nedsatt aktivitetsförmåga. Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är huvudsakligen psykologisk och i nuläget saknas aktivitetsfokuserade interventioner i Socialstyrelsens riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Att ”komma ut” som våldsoffer – ett dubbelt stigma? : En scoping review om partnervåld i samkönade relationer mellan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Elvius; Mathilda Schlömer; [2021]
  Nyckelord :violence; men; same-sex relationship; stigma; hbtq; msm; ipv; homosexual.; våld; samkönad relation; stigma; hbtq; msm; ipv; män; homosexualitet; relationsvåld.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva och diskutera forskningen avseende partnervåld i samkönade relationer mellan män samt att undersöka faktorer som påverkade våldet, och analysera våldsutsatta mäns upplevelser av hjälpsökande. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt utifrån scoping-review metodik. LÄS MER

 5. 5. Medling vid brottsfall med unga lagöverträdare : En litteraturstudie med tematisk analys

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Malin Renvert; [2021]
  Nyckelord :mediation; youth offenders; recidivism; rehabilitation; victims of crime; perpetrator; experiences; mediators; medling; unga lagöverträdare; recidivism; rehabilitering; brottsoffer; gärningsman; upplevelser; medlare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brottsmedling i brottsmål som involverar unga lagöverträdare är en viktig del av rättsväsendet och av socialt arbete. Medlingen, som är en del av filosofin reparativ rättvisa ämnar vara till nytta för både gärningsman och offer. LÄS MER