Sökning: "scratching sounds"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden scratching sounds.

 1. 1. Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Love Klasson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett barn med grav hörselskada eller dövhet kan få ett cochleaimplantat inopererat, vilket hjälper barnet att kunna höra. Med ett cochleaimplantat har barnet fortfarande svårt att uppfatta tal, speciellt i en högljudd miljö som ett klassrum. LÄS MER

 2. 2. Undersökande av kli-ljud inom ASMR i en neutral ljudmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anders Köhler; [2018]
  Nyckelord :ASMR; scratching sounds; association; envelope; dynamics; frequency analysis; ASMR; kli-ljud; association; envelope; ljuddynamik; frekvensanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts med bas i frågeställningen huruvida rosa brus kan nyttjas för att replikera den övergripande ljuddynamik som förekommer inom kli-inriktade ASMR-verk med hänseende till envelope-egenskaper samt övergripande frekvensregister och hur den akustiska karaktären av en sådan ljudartefakt kan komma att uppfattas av ett antal respondenter. Tidigare forskning inom ASMR har jämförts med auditivt inriktad litteratur för att styrka relevansen av denna sortens studie varpå ytterligare framtida forskningsutsikter har spekulerats kring. LÄS MER