Sökning: "screen basin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden screen basin.

  1. 1. Dagvattenutredning för Hamrebäcken : Utredning av föroreningsbelastning och framtagande av åtgärdsförslag för att förbättra vattenkvaliteten

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

    Författare :Vilhelm Feltelius; [2015]
    Nyckelord :stormwater; pollutant load; Hamrebäcken; Västerås; wet stormwater treatment pond; StormTac; reduction efficiency; screen basin; floating treatment wetland; dagvatten; föroreningsbelastning; Hamrebäcken; Västerås; dagvattendamm; StormTac; reningseffektivitet; skärmbassäng; flytande våtmark;

    Sammanfattning : Hamrebäcken rinner genom östra delen av Västerås och har Mälaren som recipient. Under bäckens flödesväg tillkommer dagvatten och föroreningar i form av näringsämnen och tungmetaller från dess avrinningsområde. Bäcken utgör ett av de mest prioriterade vattendragen i Västerås gällande utsläpp av dagvatten. LÄS MER