Sökning: "second language learners."

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden second language learners..

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Wordless picturebooks - in practice and theory

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Hultren; Erica Kozma; [2018]
  Nyckelord :IBBY; picturebooks; refugee children; second language learning; Silent Books;

  Sammanfattning : In the year of 2015, 35.000 refugee children arrived to Sweden. In Sweden education is a matter of right, every child has the right to attend school no matter if s/he is a citizen or a refugee. According to the Swedish Curriculum for Compulsory school, all teaching should be adapted to the individual student’s circumstances and needs. LÄS MER

 3. 3. Inter- and intralingual errors in Chinese students' compositions : A case study

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :David Björkegren; [2018]
  Nyckelord :Second language acquisition; interlingual errors; intralingual errors; Chinese learners of English; Error Analysis; Andraspråksinlärning; förstaspråksinterferens; målspråksinterferens; kinesiska studenters engelska; felanalys;

  Sammanfattning : In this quantitative study, time controlled written English compositions by 39 Chinese university majors of English were analyzed by means of Error Analysis (EA) in order to find out what grammatical errors were made. It investigates errors made by more than one fifth of the participants, in order to see whether they can be ascribed to either interlingual or intralingual influence. LÄS MER

 4. 4. Swedish L2 Learners’ acquisition of grammatical morphemes : A cross-sectional study on how well Swedish Learners of English as a second language at upper secondary school use morphemes in their writing.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hugues Samuelfolk; [2018]
  Nyckelord :Morpheme acquisition order; natural order hypothesis; L2 acquisition and learning; corpus; Swedish learners; Morfem förvärvsorder; naturlig ordning hypotes; andra språkinlärning; korpus; svenska elever.;

  Sammanfattning : The main aim of this paper has been to examine if Swedish students at upper secondary school were able to use the morphemes The progressive –ing, The irregular past and The irregular third person. In addition, it has also addressed if the students examined in this essay were able to use some morphemes better than others. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Transfer on Arab and Portuguese Learners' Use of the English Prepositions to and for.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Elkafri; [2018]
  Nyckelord :Transfer; Arabic and Portuguese;

  Sammanfattning : The researcher has studied, in this paper, the effect of transfer on the Arabic and Portuguese learners’ using prepositions during their process of learning English as a second language. The prepositions that the study deals with are to and, for. LÄS MER