Sökning: "second language teaching and learning"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade orden second language teaching and learning.

 1. 1. The Effectiveness of Creative Writing for Motivating and Developing VocabularyAcquisitions in the ESL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Manh Duong; Hadi Berro; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Motivating; Student engagement; Vocabulary; Vocabulary learning; Vocabulary acquisition; Creative writing; CW.;

  Sammanfattning : This study investigates the effectiveness of adopting a Creative Writing method to motivate and develop vocabulary learning in an ESL/EFL (English as a second language/English as a foreign language) context. This research also investigates the effectiveness of adapting CW as a teaching method and its approaches for facilitating vocabulary learning for upper-secondary English students. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens förhållningssätt och hinder i arbetet med flerspråkiga barn : Förskollärarens syn på modersmål och andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Nesrin Alzahawy; Aida Rognhaugen; [2022]
  Nyckelord :Language development; mother tongue; multilingualism; preschool teachers; second language; Andraspråk; flerspråkighet; förskollärare; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : The purpose of the current study is to shed light on how preschool teachers work to stimulate the mother tongue of multilingual children and develop second language learning. The theoretical starting point in the study is the intercultural perspective. LÄS MER

 3. 3. Enspråkig engelskundervisning och elevers oro : En kunskapsöversikt om elevers uppfattning om engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Ros Kärreberg; Axel Perfekt; Leo Tage-Hansen; [2022]
  Nyckelord :engelskundervisning; förstaspråk; andraspråk; enspråkig; flerspråkig; foreign language anxiety; FLA;

  Sammanfattning : The use of learners' first language when teaching English as a second language (ESL) is a topic which has been debated in the field of language learning. Few studies have, however, focused on the learners’ perspectives regarding a monolingual pedagogical approach in language teaching. LÄS MER

 4. 4. Två kursplaner, ett klassrum : En kvalitativ studie om fyra lärares erfarenheter av undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk i ett gemensamt klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Petersson; [2022]
  Nyckelord :Keywords: Swedish as a second language; courseplans; syllabus; multilingualism; svenska som andraspråk; svenska som andraspråkskursplan; kursplaner; flerspråkighet; Lgr11; Lgr22;

  Sammanfattning : Svenska skolor måste erbjuda ämnet svenska som andraspråk om elever är i behov av det. Under de senaste åren har det skett en förändring i antal elever som läser ämnet och elevantalet har ökat. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg i ett flerspråkigt klassrum : En kvalitativ studie om digitala verktygs inverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Daulin; [2022]
  Nyckelord :digital tools; multilingualism; language development; vocabulary; primary school; digitala verktyg; flerspråkighet; språkutveckling; ordförråd; F-3;

  Sammanfattning : I och med samhällets växande mångfald samt digitaliseringen som bidragit med nya verktyg för lärande, behöver lärare se över hur digitala verktyg på olika sätt kan stödja elevers språkutveckling i skolan. Syftet med studien är att synliggöra lärares upplevelser kring digitala verktygs inverkan på flerspråkiga elevers språkutveckling. LÄS MER