Sökning: "secondary care"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden secondary care.

 1. 1. Worrying about the war and its consequences for political participation: gender analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Yevheniia Konotopets; [2023]
  Nyckelord :worries; war; political participation; gender; Ukraine.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how worries about war affect the political participation of women and men in Ukraine. The analysis is based on secondary data from the seventh wave of the World Values Survey 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Nyckelord :Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Sammanfattning : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. LÄS MER

 3. 3. Kvarstannande problematiken på akuten i väntan på vårdplats : En kvalitetsförbättringsstudie för ökad patientsäkerhet och förbättrad arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Axel Ohrling; [2023]
  Nyckelord :crowding; DMAIC; emergency department; improvement methodology; process mapping; akutmottagning; DMAIC; förbättringsmetodik; kvarstannande problematik; processkartläggning;

  Sammanfattning : Bakgrund Överfulla akutmottagningar på akutsjukhusen är en aktuell diskussion som även rapporterats i media. För få vårdplatser och personalbrist anges bland annat som orsaker, vilket är en negativ påverkan för både arbetsmiljö och patientsäkerheten på akuterna. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet vid kranskärlssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Anna Frida Winther; Joel Altmark; [2023]
  Nyckelord :coronary heart disease; person-centered care; nursing; patient experiences; physical activity; secondary prevention; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; omvårdnad; patienterfarenheter; personcentrerad vård; sekundärprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns evidens för att fysisk aktivitet har en positiv inverkan påsåväl fysisk som psykisk hälsa. Kranskärlssjukdom, som är den dominerande dödsorsaken i Sverige, karakteriseras av åderförkalkning och är direkt förenat med osunda levnadsvanor, däribland fysisk inaktivitet. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och förbättringar av standardiserat vårdförlopp för bröstcancer med hjälp av vårdlogistik : en fallstudie i Region Kronoberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Diana Hamidi; Frida Borgström; Gustav Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Flaskhals; Kapacitetsplanering; Koordinering; Lean healthcare; Process management; Samordning; Standardisering; Supply chain management; Theory of constraints;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom SVF för bröstcancer är målet att 80 procent av alla patienter med välgrundad misstanke om cancer inom 28 kalenderdagar ska få påbörja sin första behandling. Region Kronoberg har inte lyckats uppnå målet, vilket är en problematik som grundar sig i resursbrist, ofullständig samordning och koordinering samt en funktionsorienterad struktur. LÄS MER