Sökning: "securites market"

Hittade 1 uppsats innehållade orden securites market.

  1. 1. MiFID II : Rådgivarnas syn på implementeringen och dess konsekvenser

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Ronja Persson; Anders Lassis; [2018]
    Nyckelord :MiFID; MiFID II; securites market; investment advicing; customer protection; MiFID; MiFID II; värdepappersmarknaden; investeringsrådgivning; kundskydd;

    Sammanfattning : Värdepappersmarknaden är en marknad under ständig utveckling. Den historiska utvecklingen som skett har skapat incitament för ett utökat regelverk för att stärka kundskyddet. På marknaden återfinns en rad olika aktörer som erbjuder rådgivning till privatpersoner, detta för att hjälpa kunderna investera på denna komplicerade marknad. LÄS MER