Sökning: "seeking psychological help"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden seeking psychological help.

 1. 1. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 2. 2. Från tystnad till dialog : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av mötet med professionella efter utsatthet av psykiskt våld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Damla Ölmez; Lilian Alaga; [2024]
  Nyckelord :psychological abuse; intimate partner violence; effects on mental health; help seeking; men’s violence against women; professional approach; psykiskt våld; våld i nära relationer; effekter på mental hälsan; söka hjälp; mäns våld mot kvinnor; professionellt tillvägagångsätt;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate women’s experiences with psychological violence in intimate partner relationships in order to understand how they view their situation based on interactions with their environment and authority representatives. By highlighting this subject, the ambition was to expand knowledge to professionals who meet women in the targeted group, due to knowledge gaps and lack of awareness among professionals regarding how psychological violence affects women. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors erfarenheter av att söka vård vid psykisk ohälsa : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Filippa Mannonen; Evelina Cramer; [2023]
  Nyckelord :emotions; patient perspective; psychological well-being; seeking care; qualitative; kvalitativ; känslor; patientperspektiv; psykiskt mående; vårdsökande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa drabbade många unga vuxna och upplevdes olika, det kunde innebära tillfälliga besvär men också besvär som påverkar vardagen. Sociala medier hade både för- och nackdelar när det handlade om psykisk ohälsa. Bristande kunskap kring psykisk ohälsa ledde till stigmatisering. LÄS MER

 4. 4. Interventioner för ökat sexuellt välbefinnande under klimakteriet : Fokusgruppsintervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kristina Engelin; Annika Björnsdotter; [2023]
  Nyckelord :interventions; menopause; sexual health; sexual well-being; interventioner; klimakteriet; menopaus; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Björnsdotter, A & Engelin, K. Interventioner för ökat sexuellt välbefinnande under klimakteriet. Fokusgruppsintervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal. Masteruppsats i sexologi 30 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Motivation, mening och förändring i depressionsbehandling – en kvalitativ studie om patientupplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Andersson; [2023]
  Nyckelord :major depression; thematic analysis; therapeutic processes; egentlig depression; tematisk analys; terapiprocesser; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine patients’ experiences of psychological treatment for depression, with an emphasis on motivation, meaning, and change. The study used qualitative methods, specifically thematic analysis with a critical realist epistemological foundation. LÄS MER