Sökning: "segmenteringsanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet segmenteringsanalys.

  1. 1. Caféfenomenets utveckling i olika cohorter -en explorativ studie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Petra Gullstrand; Nina Von Platen; [2008]
    Nyckelord :cohort; segmenteringsanalys; uppfattning; påverkan; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den utveckling som skett av matkulturen, och då främst det relativt nya fikafenomenet, ur ett svenskt perspektiv. Detta är en empirisk studie med hermeneutisk förgrund som genomförts med intentionen att undersöka vem det är som går på café- när och varför samt vilka faktorer som påverkar valet av café för dessa människor? Då vi har för avsikt att få en mer djupgående förståelse beträffande problemet har vi valt att genomföra både observationer och intervjuer. LÄS MER