Sökning: "segmentsrapportering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet segmentsrapportering.

 1. 1. Värderelevans av segmenteringsinformation : En kvantitativ studie över svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joakim Nortoft; Victoria Wiebols; [2017]
  Nyckelord :Eventstudie; kumulativ abnormal avkastning; kvartalsrapporter; primärsegment; segmentsrapportering; sekundärsegment; värderelevans;

  Sammanfattning : Tillkännagivande av företagsspecifik information i finansiella rapporter är ofta kopplade till kostnader för företag varför det finns ett intresse att undersöka huruvida publicerad information är relevant för investerare innan den delges. Mot bakgrund av tidigare forskning formuleras två hypoteser om att segmenteringsinformation i primär-, respektive sekundärsegment påverkar den kumulativa abnormala avkastningen kring publicering av kvartalsrapporter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Segmentsrapportering med tillämpning av IAS 14

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Xiangxing Zhang; Samir Hadodo; [2007-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till detta är införandet av IAS 14 då de svenska börsnoterade företagen är tvungna att tydligt rapportera för sina segment så att de finansiella rapporternas kvalitet och transparens ökar vilket gör att beslutsprocessen blir lättare för rapporternas användare. Vidare så finns det tre problem förknippade med segmentsrapportering: den kostnaden kontra nyttan som uppstår vid producering av de extra rapporterna, huruvida kvaliteten på rapporterna har förbättrats efter införandet av IAS 14 och svårigheten i att allokera finansiella poster mellan likartade segment. LÄS MER