Sökning: "segregering specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden segregering specialpedagogik.

 1. 1. Lärares perspektiv på elevers olikheter : Grundskolelärares uppfattningar om individintegrering av särskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jens Boström; [2017]
  Nyckelord :Individintegrering; integrering; inkludering; grundsärskola; grundskola; segregering; utvecklingsstörning; specialpedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : This study aims to investigate primary school teachers' perceptions of mainstreaming pupils in special needs to distinguish obstacles and the teachers’ perspective on pupils’ differences. Through qualitative interviews with a phenomenographical approach, four teachers' perceptions about individual integration obstacles and opportunities have been analyzed. LÄS MER

 2. 2. Inkludering som mål för skolans specialpedagogiska arbete : Ett dilemma mellan styrdokumentets direktiv och verkligheten i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Gussarsson; [2013]
  Nyckelord :Special education; students with needs of special support; including; segregation; Specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd; inkludering; segregering;

  Sammanfattning : The society’s view of pupils with needs of special support in nine-year school has changed over time in Sweden. The teachers’ views of the pupils have had an influence of how the special education process is designed. LÄS MER

 3. 3. Inkludering som mål för skolan specialpedagogiska arbete : Ett dilemma mellan styrdokumentets direktiv och verkligheten i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ida Gussarsson; [2013]
  Nyckelord :Specialpedagogik; elever i behov av särskilt stöd; inkludering; segregering;

  Sammanfattning : The society’s view of pupils with needs of special support in nine-year school has changed over time in Sweden. The teachers’ views of the pupils have had an influence of how the special education process is designed. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogik för alla : En kvalitativ studie av sex lärares upplevelser av specialpedagogik i arbetet med elever i behov av särskilt stöd i ämnet Idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Sjöberg; [2013]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Idrott och hälsa; elever i behov av särskilt stöd; inkludering; integrering; segregering; dilemma;

  Sammanfattning : "Specialpedagogik för alla" är en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är att söka efter kärnan i hur sex lärare med erfarenhet av specialpedagogisk undervisning i ämnet Idrott och hälsa upplever specialpedagogik och hur det tar sig i uttryck i deras arbete med särskilt stöd i ämnet. .. LÄS MER

 5. 5. En skola för alla – en studie av hur personal inom förskola och särskola ser på begreppet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Sivertsson; Josefine Haasnoot; [2013]
  Nyckelord :en förskola och skola för alla; integrering; inklu;

  Sammanfattning : Syfte och huvudfrågaVi vill med detta arbete undersöka hur man i förskolan och särskolan ser på begreppet ”enskola för alla”. Vi vill även se hur man i de olika verksamheterna ser på arbete med barn ochelever i behov av särskilt stöd med hänsyn till begrepp som integrering, inkludering ochsegregering samt ”en skola för alla”. LÄS MER