Sökning: "sekretess och menprövning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sekretess och menprövning.

  1. 1. ”JAHA, MEN DET ÄR EN TOLKNINGSFRÅGA, VA!” – En studie av sekretesslagstiftningen i biståndshandläggares yrkesvardag.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Elin Dahlberg; [2009-01-12]
    Nyckelord :Sekretesslagen; Biståndshandläggare; Äldreomsorg;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med min studie är att undersöka hur biståndshandläggare inom socialtjänstens äldreomsorg tolkar sekretesslagstiftningen utifrån sitt arbete, om de upplever problem i förhållande till sekretessen och hur de i så fall hanterar dessa. Detta undersöker jag med hjälp av följande frågeställningar:•Hur tolkar biståndshandläggare inom socialtjänstens äldreomsorg sekretesslagstiftningen utifrån sitt arbete?•I vilka situationer uppkommer eventuella problem?•Hur upplever och hanterar man problemen?Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER