Sökning: "sektor"

Visar resultat 1 - 5 av 2182 uppsatser innehållade ordet sektor.

 1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER

 2. 2. En undersökning av användningen av lagstadgade tillgänglighetskrav vid utveckling och utvärdering av kommunala e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie med ett urval av yrkesverksamma inom kommunal e-tjänsteutveckling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :e-tjänster; Tillgänglighet; Utvärdering av e-tjänster; Utveckling av e-tjänster; e-tjänsteutveckling; Kommunala e-tjänster; DOS-lagen; offentlig sektor; digitalisering;

  Sammanfattning : Kommunala e-tjänster i Sverige är ett resultat utav e-förvaltningens syfte att tillgodose invånare med användbara e-tjänster. Flera studier visar dock att kommunernas e-tjänster trots lagstadgade tillgänglighetskrav från DOS-lagen uppvisar stora mängder tillgänglighetsbrister vilket resulterar i att dessa inte är tillgängliga för alla invånare i den utsträckning som de ska vara. LÄS MER

 3. 3. Bidragsautomaten : En idealtypsanalys av demokratiska värden vidautomatiserat beslutsfattande i Trelleborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Hammar; [2024]
  Nyckelord :Digitalisering; automatiserat beslutsfattande; handläggning; RPA; förvaltningspolitik; automatiserad handläggning; demokrati; demokrativärden; demokratisk digitalisering;

  Sammanfattning : Trots att Sverige än så länge saknar en standard för hur intelligenta datorer får användas i offentlig sektor, så använder en allt större mängd myndigheter automatiserade beslutssystem i ärenden mot privatpersoner. Vetskapen om dessa system är låg hos den generella befolkningen, vilket riskerar göra det svårt för människor att ta till vara på sina intressen. LÄS MER

 4. 4. Regelverk, hälsa & ledarskap : Förändringsarbete där chefen hamnar i ett dilemma vid ändringar i regelverket

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Dennis Rupertsson; Bernt Gustin; [2024]
  Nyckelord :Leadership; change; institution; management and organization; Ledarskap; förändring; institution; ledning; organisation;

  Sammanfattning : Inledning: Den första oktober år 2023 ändrades arbetstidslagen vilket i kombination med tidigare lagstiftning skapade dilemman för arbetsgivare och chefer inom kommunal verksamhet. Framförallt var det första linjens chefer som fick flera utmaningar i och med förändringen. LÄS MER

 5. 5. "Majoriteten av de som pluggar idag pluggar inte för akademin utan för arbetslivet och näringslivet" : - En studie som undersöker personalvetares syn på utbildningens betydelse för anställningsbarhet och professionalisering.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Matilde Lundström; Ebba Lundell; [2024]
  Nyckelord :Personalvetarutbildning; teori; praktik; anställningsbarhet; profession;

  Sammanfattning : Genom inledande bakgrundsinformation över de olika universiteten och högskolorna i Sverige som erbjuder personalvetarutbildning, konstateras att det finns många likheter men också olikheter mellan utbildningsupplägg. Vissa av universiteten har en starkare anknytning till arbetslivet med mer praktikrelaterade moment medan andra är mer teoretiskt inriktade. LÄS MER