Sökning: "sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade ordet sekularisering.

 1. 1. Kommunalstämmans födelse 1862 : En lokal studie av sockenidentitet och sekularisering genom textanalys av Karlanda kommunalstämmas protokoll.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Secularization; Local Identity; Karlanda Municipality; Parish Identity; Municipal Meeting; Municipality; Politics; Sekularisering; Lokal identitet; Karlanda kommun; Sockenidentitet; Kommunalstämma; Kommun; Politik;

  Sammanfattning : Inrättandet av de borgerliga kommunerna på 1860-talet var en stor strukturell förändring i samhället. Kyrkan var trött på att gå statens ärenden och kungens reformer befriade kyrkan från en del av statens ansvar. LÄS MER

 2. 2. Representation av ateism och icke-tro i religionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kaj Hagstedt; [2021]
  Nyckelord :Atheism; non-confessional; belief; non-belief; confessional; curriculum; secularization; post-secular; religion; religious absence; religious education; RE; representation; Ateism; icke-konfessionell; tro; icke-tro; konfessionell; läroplan; sekularisering; post-sekularisering; religion; religionsfrånvaro; religionsundervisning; representation;

  Sammanfattning : Sverige är ett sekulariserat land där stat och kyrka ej längre går hand i hand. I detta land ska skolors undervisning vara icke-konfessionell samtidigt som utbildningen ska vila på den tradition som förvaltats av kristen tradition. LÄS MER

 3. 3. Det sekulära Europa : En jämförelse mellan tre sekulariseringsteorier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Brunday; [2021]
  Nyckelord :sekularisering; marknadsteori; sekulariseringsparadigmet; modernitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför tre olika sekulariseringsteorier, utformade av Steve Bruce, Charles Taylor och Rodney Stark. Ambitionen är att dels belysa, dels söka efter likheter och skillnader emellan, teorierna. LÄS MER

 4. 4. Spirituellt våld : en hermeneutisk intervjustudie baserad på en kvinnojour. Hur utsatta kvinnor kan mötas, samt kartläggande kunskap om ämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Carolin Kvarnström; [2021]
  Nyckelord :spirituellt våld; kvinnojour; intersektionalitet; sekularisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att bidra med ökad förståelse av spirituellt våld och hur utsatta kvinnor kan bemötas samt kartlägga vilken kunskap som finns nationellt och internationellt. Studien baseras på en intervju av en kvinnojour som är insatt i spirituellt våld och med hjälp av hermeneutik som metod har intervjumaterialet analyserats och meningsbärande citat plockats ut. LÄS MER

 5. 5. Gud i skolan : En kvalitativ studie om gymnasieelevers resonemang utifrån ämnet religionskunskap, identitet, tro och religiositet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Tro; identitet; religion; sekularisering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how students perceives the subject religious education in contrast to normative differences between believers and non-believers. The theory is based on post-secularism, and the previous research shows that religious education is failing to provide students with knowledge of faith and belief within the context of the present. LÄS MER