Sökning: "sekularisering"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet sekularisering.

 1. 1. Gymnasieelevers lärande om religion i möten med det komplexa : En kvalitativ innehållsanalys av läroböckers framställning av sekularisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :August Isberg; [2023]
  Nyckelord :Religious complexity frame of reference; Kvalitativ innehållsanalys; läroböcker; läromedel; sekularisering;

  Sammanfattning : Upper secondary school students today face challenges in interpreting and under-standing the complex world around them. The subject of Religious education and particularly textbooks can be used to give students the tools and knowledge they need. LÄS MER

 2. 2. Pluralism i religionsklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Moa Andersson; Noshen Shokor; [2023]
  Nyckelord :Klassrumsklimat; läroplaner; marginaliserade elever; mångkulturalitet; pluralism; religion; religionskunskapsundervisning; sekularisering;

  Sammanfattning : Detta arbete utgör en kunskapsöversikt där vi undersöker hur pluralismen tar sig uttryck i undervisningen nationellt men även internationellt. Huvudfrågan vi tar fasta på lyder: Vilken roll har pluralismen i religionskunskapsundervisning? Vidare utvecklar vi vår frågeställning med tre frågor i syfte att specificera huvudfrågan. LÄS MER

 3. 3. "Ska du med till kyrkan och sjunga karaoke?" : En etnologisk studie av sakral materialitet, aktörer och nätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Beatrice Bergvall; [2023]
  Nyckelord :materialitet; aktör-nätverksteori; sakral; profan; space; förtrollning; sekularisering; postsekularisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka samspel mellan människa och föremål som förekommer i nätverk av kristenhet samt analysera föremålens kulturella funktion och betydelse. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: - Vilka föremål används av aktörer i nätverk av kristenhet? - Hur tillskrivs betydelser och funktioner till dessa föremål? . LÄS MER

 4. 4. Lärobokens Jesus : En läroboksanalys över världens mest kända person i svenska läroböcker mellan 1860–2020

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Jesus; läroböcker; sekularisering; skola; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Jesus skildras i svenska läroböcker i religionskunskap mellan 1860–2020 samt diskutera varför det finns skillnader över tid med stöd av Selanders sekulariseringstes och Sørensen historiska analys. Metoden som använts är kvalitativ textanalys och materialet tio läroböcker mellan ovan angivna år. LÄS MER

 5. 5. Att känna det okända : En kulturhistorisk studie av överklassens kvinnors mediumskap i den gryende moderniteten, ca 1900

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Ebba Vikdahl; [2022]
  Nyckelord :Kvinnor; överklass; mediumskap; spiritism; situation; kropp; avförtrollning; modernitet;

  Sammanfattning : Mediumskapet förefaller ha varit en kulturellt beständig roll som kvinnor i olika tider, på olika platser och på olika sätt kunnat inta. Under mitten 1800-talet uppstod den spiritistiska rörelsen. Genom seanser ledda av ett oftast kvinnligt medium menade spiritisterna att det var möjligt att kontakta de döda i andevärlden. LÄS MER