Sökning: "sekulariseringsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet sekulariseringsteorin.

 1. 1. Vart är religionskunskapsämnet på väg? : En studie inriktad på gymnasieskolan baserad på synpunkter från lärare, elever och Skolverket

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Filip Lindgren; Josefine Forslin- Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Religionskunskap; religionsdidaktik; läroplansförändringar; lärarperspektiv; elevperspektiv; Skolverket; framtidsperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare, elever på gymnasieskolan och Skolverket upplever vart religionsämnet är på väg, samt eventuella utmaningar med ämnet. De frågeställningar vi har utgått från är: vad anser religionslärarna är viktigt och relevant, finns det något som de hade önskat fanns med i kursplanen eller som skulle kunna tas bort? Vad anser eleverna i gymnasieskolan är relevant och viktigt innehåll i religionsundervisningen? Hur ställer sig Skolverket till kursplanen i religionskunskap, vad tycker de är viktigt och varför? Finns det något behov av att förändra innehållet? Vad är utmaningen med religionsämnet? Från studiens syfte och frågeställningar, skapades två intervjuguider, en till verksamma religionslärare och en till Skolverket samt så skapades en enkätundersökning som elever på gymnasiet fick ta del av. LÄS MER

 2. 2. Vad tror nyandliga på och varför? : En kvalitativ intervjustudie av tre nyandliga individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :nyandlighet; nyreligiositet; globalisering; religionssociologi; religionspsykologi; sekulariseringsteorin; deprivationsteorin;

  Sammanfattning : Uppsatsen utforskar vad nyandliga tror på och varför, samt hur det nyandliga fenomenet ser ut inom Gävle kommun. Arbetet utgår från den kvalitativa metoden och använder sig av litteraturstudier samt intervjuer, vilket ämnar ge en inblick i nyandliga individers personliga uppfattningar, tankar, och idéer och hur väl dessa överensstämmer med vad som beskrivs i litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Alla talar om sekularisering men vad är det? : En begreppsutredning och den didaktiska potentialen.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lena Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :#sekularisering; sekulariseringsteorin; tolkning; förändring; religionslärare; didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : En studie i hur tolkandet av sekulariseringsteorin har förändrats över tid inom religionssociologin, då många religionssociologer i dag ändrat uppfattning om huruvida den tidigare tolkningen är hållbar eller om den saknar evidens. Att arbeta som religionslärare måste innehålla att man tar till sig nya förändringarna genom att studera ny forskning gällande sekulariseringens utveckling samt nya de nya tolkningarna vilket dagens religionssociologer har öppnat upp för. LÄS MER

 4. 4. Synen på religion som komponent i utvecklingssamarbetet : En kvalitativ analys av tre biståndsaktörer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tova Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingssamarbete; religion; sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter; bistånd; sekularisering;

  Sammanfattning : Idag ser vi att religiösa aspekter får större plats inom det svenska utvecklingssamarbetet än vad det fått tidigare, och det är därför intressant att studera kring hur detta upplevs i praktiken idag. Syftet med uppsatsen är därför att dels undersöka biståndsaktörers syn på religion i samband med utvecklingssamarbetet, och vidare föra frågor som berör religion och SRHR. LÄS MER

 5. 5. Ett postsekulärt Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Jan Lysén; [2020]
  Nyckelord :Post secularity; secularism; Liberal; religion; postsekularitet; sekularism; liberal; religion;

  Sammanfattning : Religionens synlighet i en global värld och krav på politiskt inflytande är föremål för debatt och forskning. Ett av forskningsfälten är revideringen av sekulariseringsteorin som öppnat för en avprivatisering av religionen i det civila samhället, där den kan utgöra en motkraft mot totalitära rörelser, kritik av kapitalismen avigsidor som konsumism och en fördjupad diskussion om existentiella frågor. LÄS MER