Sökning: "sekularism"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet sekularism.

 1. 1. Ett postsekulärt Sverige?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Jan Lysén; [2020]
  Nyckelord :Post secularity; secularism; Liberal; religion; postsekularitet; sekularism; liberal; religion;

  Sammanfattning : Religionens synlighet i en global värld och krav på politiskt inflytande är föremål för debatt och forskning. Ett av forskningsfälten är revideringen av sekulariseringsteorin som öppnat för en avprivatisering av religionen i det civila samhället, där den kan utgöra en motkraft mot totalitära rörelser, kritik av kapitalismen avigsidor som konsumism och en fördjupad diskussion om existentiella frågor. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskap i ett sekularistiskt samhälle : En ämnesdidaktisk studie om religionskunskapens utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Söder; [2019]
  Nyckelord :Swedish religious education; secular; secularism; neutral; objective; non-confessional; religion; pluralism; curriculum; svensk religionskunskap; sekulär; sekularism; neutral; objektiv; icke-konfessionell; religion; pluralism; läroplan;

  Sammanfattning : This paper aims to present and examine the discourses of religious education in Sweden. Previous studies argue that there is a secularist discourse in Sweden however, one can question whether the secularist discourse is neutral of all religious traditions. LÄS MER

 3. 3. Europadomstolen och slöjan : En kvinnas möjlighet till upprättelse

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Maamri; [2019]
  Nyckelord :Procedural justice; substantive justice; Freedom of Religion; Islamic veil; secularism; Islam; European Court of Human Rights; justification; Proceduriell rättvisa; substantiell rättvisa; religionsfrihet; slöja; sekularism; islam; Europadomstolen; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Det finns en utbredd kritik riktad mot Europadomstolen och dess tillämpning av religionsfriheten (artikel 9 i Europakonventionen). Akademiker har anklagat domstolen för att ha demonstrerat enbiasi fall som rör islam och slöjan. Domstolens bedömningar har upplevts som godtyckliga. LÄS MER

 4. 4. Debatten kring Lugnetkyrkan : En undersökning av föreställningar om frihet, jämlik behandling och neutralitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Sällström; [2019]
  Nyckelord :religion; frihet; jämlik behandling; neutralitet; diskriminering; samkönad vigsel;

  Sammanfattning : Uppsatsen beskriver och analyserar den mediala debatt som uppkommer i och med en granskning gjord av P4 Dalarna av Lugnetkyrkan, en församling inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Församlingen viger inte samkönade par och anklagas för att diskriminera homosexuella och därför ställs bland annat kommun och högskola till svars för de samarbeten de har med församlingen. LÄS MER

 5. 5. En kyrka för alla : En etnografisk intervjustudie om Svenska kyrkans arbete med hbtq-frågor och hur föreställningar om religion och sexualitet upplevs av den enskilda individen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Lisa Deasismont; [2018]
  Nyckelord :hbtq; kyrka; sexualitet; identitet; religion; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka olika perspektiv vad gäller Svenska kyrkans engagemang i hbtq-frågor samt hur sexualitet konstrueras inom institutionen och upplevs av informanterna. Som metod genomför jag tre semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar med hbtq-frågor inom Svenska kyrkan i tre olika församlingar. LÄS MER