Sökning: "sekundär traumatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sekundär traumatisering.

 1. 1. Sekundär traumatisering - en oundvklig del av socialsekreterares arbetsvardag? : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av att hantera och förebygga sekundär traumatisering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Forssell; Filippa Libert; [2019]
  Nyckelord :secondary traumatization; social worker; prevention and coping strategies; sekundär traumatisering; socialsekreterare; förebyggande och copingstrategier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain an increased understanding of how social worker’s in Sweden experience, manage and prevent secondary traumatization at work. It was a phenomenological and qualitative study were the results was collected through semi-structured interviews with social worker’s. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Sigrid Braa; Elena Öberg; [2019]
  Nyckelord :familjeterapi; systemteori; familjeterapeuter; psykoterapeuter; trauma; sekundär traumatisering; ST; posttraumatisk stressyndrom; PTSD; utbrändhet; copingstrategier; kvalitativ uppsats;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters egna reflektioner kring sekundär traumatisering inom sitt yrke och hur det påverkar dem personligt i livet. Studien är en kvalitativ studie och författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer med ett induktivt angreppssätt. LÄS MER

 3. 3. “Ingen kommer tacka dig när du ärsjukskriven” : en kvalitativ studie om sekundär traumatisering hos socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Andersson; Amanda Ferngren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mentala påfrestningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor : En kvalitativ studie om upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor inom kvinnojouren

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anton Hedbern; Sofie Sjölund; [2018]
  Nyckelord :kvinnojour; mäns våld mot kvinnor; mentala påfrestningar; sekundär traumatisering; copingstrategier;

  Sammanfattning : I Sverige utförs en stor del av arbetet med våldsutsatta kvinnor av personer som arbetar på olika kvinnojourer. Detta arbete innefattar främst att tillhandahålla stödjande samtal till de våldsutsatta kvinnorna, som ofta kan lida av posttraumatiskt stressyndrom till följd av våldet. LÄS MER

 5. 5. Compassion Fatigue och Compassion Satisfaction bland psykologer - Betydelsen av handledning, motöverföring och negativ perfektionism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mikaela Dehlin; [2017]
  Nyckelord :Compassion Satisfaction; Compassion Fatigue; Transference; Social Sciences;

  Sammanfattning : Psykologyrket kan vara berikande och skapa en känsla av meningsfullhet och därigenom ge upphov till Compassion Satisfaction. Men det kan också bidra till negativa effekter som utbrändhet och sekundär traumatisering, vilket beskrivs med termen Compassion Fatigue. LÄS MER