Sökning: "sekundär traumatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sekundär traumatisering.

 1. 1. “Man ska räcka till för många och också sig själv” En kvalitativ studie om familjebehandlares upplevelser av psykiskt påfrestande arbetsuppgifter och kännedom om sekundär traumatisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alice Grudeborn; Jenny Örnberg; [2020-08-12]
  Nyckelord :sekundär traumatisering; psykisk påfrestning; coping; återhämtning; familjebehandlare;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att undersöka familjebehandlares upplevelser av psykisk påfrestning iarbetet och vilka strategier de använder sig av samt anser sig behöva för att hantera detta. Syftetvar också att undersöka familjebehandlares tankar och kännedom om begreppet sekundärtraumatisering. LÄS MER

 2. 2. OMHÄNDERTAGANDET AV PATIENTER PÅ AKUTMOTTAGNINGAR : Sjuksköterskors erfarenheter av sekundär traumatisk stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dyanne Leon; Hamdi Aden Souleiman; [2020]
  Nyckelord :Care relationship; literature review; nurses; organization; triage; patient safety; Litteraturöversikt; organisation; patientsäkerhet; sjuksköterskor; triage; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar har genom åren fått en större volym av patienter, men vårdutrymmen har inte varit i fas med antal besökare. Patienter upplever att trånga utrymmen och väntetiderna orsakas av underbemanning, tidsbrist eller bristande patientsäkerhet. LÄS MER

 3. 3. Självskadebeteende : En studie om hur yrkesprofessionella påverkas känslomässigt av att möta människor som har ett självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marija Dimitrijevic; Dora Sisarica; [2020]
  Nyckelord :Self-harm; social work; support; collegial support; education; guidance; emotional impact; secondary trauma; Självskadebeteende; socialt arbete; stöd; kollegialt stöd; handledning; utbildning; känslomässig påverkan; sekundär traumatisering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur yrkesverksamma påverkas känslomässigt av att arbeta med människor som har ett självskadebeteende. Det som undersöks är hur de själva uppfattar att de påverkas samt hur de hanterar sina känslor i möten med dessa människor. Studien är av kvalitativ ansats med en hermeneutisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Att själv drabbas av trauma : en litteraturstudie om sekundär traumatisering av socialarbetare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmy Risberg; Erika Järnkvist; [2020]
  Nyckelord :Secondary trauma; Social workers and secondary trauma; Trauma; Violence;

  Sammanfattning : Socialarbetare tenderar i sitt arbete att möta människor med trauman i större eller mindre utsträckning. Berättelser från både barn och vuxna som varit eller är med om traumatiska händelser på grund av upplevelser av våld, kan hos socialarbetare orsaka sekundär traumatisering (STS). LÄS MER

 5. 5. Sekundär traumatisering - en oundvklig del av socialsekreterares arbetsvardag? : En kvalitativ studie av socialsekreterares upplevelser av att hantera och förebygga sekundär traumatisering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Forssell; Filippa Libert; [2019]
  Nyckelord :secondary traumatization; social worker; prevention and coping strategies; sekundär traumatisering; socialsekreterare; förebyggande och copingstrategier;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain an increased understanding of how social worker’s in Sweden experience, manage and prevent secondary traumatization at work. It was a phenomenological and qualitative study were the results was collected through semi-structured interviews with social worker’s. LÄS MER