Sökning: "selection strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade orden selection strategies.

 1. 1. Weird Digitization: Alternative Strategies for Archival Materials

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christa Shusko; [2024]
  Nyckelord :Digital Humanities; Digitization; Archival materials; Photography; Material culture.;

  Sammanfattning : This thesis draws on the theory of new materialism to posit an alternative approach to cultural heritage digitization. Modifying the method of critical digitization and synthesizing it with the method of thick description for the study of damaged cultural heritage, this thesis proposes the method weird digitization which seeks to challenge traditional selection criteria for cultural heritage digitization as well as challenging practices of mass digitization. LÄS MER

 2. 2. Spray Induced Gene Silencing in Phytophthora infestans : investigating exogenous dsRNA application for the control of potato late blight

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Poorva Sundararajan; [2024]
  Nyckelord :Phytophthora infestans; RNAi; potato late blight; gene silencing; SIGS;

  Sammanfattning : Phytophthora infestans is an oomycete pathogen and the causal agent of late blight disease in potato and tomato. Even today, it causes massive loss to crop and economy worldwide. Current disease control strategies include breeding for resistance and extensive fungicide spray. LÄS MER

 3. 3. Friluftslivsundervisning på högstadiet : en enkätstudie om formativ bedömning och ramfaktorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Rosén; Nathan Freeman; [2024]
  Nyckelord :Friluftsliv; formativ bedömning; ramfaktorer; högstadie; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på högstadiet arbetar inom friluftsliv, vilka aktiviteter som premieras, samt hur de beskriver att deras arbete med formativ bedömning inom friluftsliv ser ut. Vidare ämnar vi även analysera de ramfaktorer som påverkar friluftslivsundervisning och den formativabedömningen inom friluftsliv. LÄS MER

 4. 4. Barns perspektiv på digital högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Biljana Damevska; Eleonora Olofsson; [2024]
  Nyckelord :Analog högläsning; barns perspektiv; barnperspektiv; digital högläsning; förskola förhållningssätt;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how a selected group of children experience the use of audiobooks. The study is focused on children's reflections about audiobooks and read-aloud, with the increasing popularity of audiobooks in society. LÄS MER

 5. 5. Lärares val av läromedel i modersmålsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mohammad Ali Taha; Abdisalam Hassan Yusuf; [2024]
  Nyckelord :Teaching materials; choice of teaching materials; mother tongue teaching; Arabic; Somali.; Läromedel; läromedelsval; modersmålsundervisningen; arabiska; somaliska.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka modersmålslärares strategier för att välja läromedel samt motiven som ligger till grund för dessa val på deras modersmålsundervisning i somaliska och arabiska.Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv och ramverk som betonar att elever lär sig i samspel med andra människor, med hjälp av fysiska och intellektuella språkliga redskap liksom läromedel. LÄS MER