Sökning: "selektiv exponering."

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden selektiv exponering..

 1. 1. “Viktigt att vara uppdaterad, inte hänga efter och bli en grottmänniska” - En kvalitativ studie om gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion via digitala nyhetsplattformar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia González; Malin Kjellqvist; [2020-02-03]
  Nyckelord :nyheter; gymnasieungdomar; behov; attityder; digitala nyhetsplattformar; sociala medier; nyhetsval; betalnyheter; gratisnyheter; uses gratifications; selektiv exponering.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka gymnasieungdomars behov och attityder bakom deras nyhetskonsumtion, specifikt inriktat på nyheter från digitala plattformar. Målet med studien är att få en bättre förståelse för, och en indikation på hur, ungas nuvarande konsumtion av nyheter ser ut. LÄS MER

 2. 2. Ouabain Toxicity -Selectivity Towards Renal Cancer Cells

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Cardiotonic steroids; ouabain; Na K -ATPase; cytotoxicity; renal cancer; apoptosis; Kardiotoniska steroider; ouabain; Na K -ATPase; cytotoxicitet; njurcancer; apoptos;

  Sammanfattning : Ouabain and other cardiotonic steroids are known to inhibit Na + ,K + -ATPase (NKA), theion pump responsible for the ionic gradient across the plasma membrane. These steroidsdisplay a selective toxicity towards several tumour cells in comparison to primary humancells, however, the mechanism behind this is not yet understood. LÄS MER

 3. 3. Att se det jag ej vill se : En kvalitativ studie om ungdomars selektiva nyhetskonsumtion och åsiktsbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ali Khojastehdaryadoust; Emma Brotoft; [2019]
  Nyckelord :Selektiv exponering; sociala medier; algoritmer; nyhetskonsumtion; miljö;

  Sammanfattning : I och med dagens digitaliserade samhälle har det skapats en uppsjö av nya termer. Selektivexponering är ett av dessa, vilket betyder att människor i största mån väljer att exponera sig för information som stämmer överens med de befintliga åsikter och övertygelser som personen redan erhåller. LÄS MER

 4. 4. Falsk information på webben : Med fokus på ideologisk polarisering som underliggande orsak

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Robert Kristoffersson; [2018]
  Nyckelord :False information; ideological polarization; selective exposure; filter bubble; newsfeed; Falsk information; ideologisk polarisering; selektiv exponering; filterbubbla; nyhetsfeed;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete fokuserar på ideologisk polarisering som orsak till den stora mängden falsk information som har spridits den senaste tiden. Jag undersöker hur selektiv exponering och filterbubblor har bidragit till att den ideologiska polariseringen har följt med in på webben, och hur nyhetsfeed har agerat som en grogrund för detta. LÄS MER

 5. 5. Filterbubblor eller: Hur jag slutade ängslas och lärde mig att älska mitt flöde : En kvalitativ studie om unga människors förhållningssätt till filterbubblor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Högberg; Peter Kilic; Philip Larsson; [2018]
  Nyckelord :filter bubble; personalization; selective exposure; democracy; new media; Filterbubbla; personalisering; selektiv exponering; demokrati; sociala medier;

  Sammanfattning : Filterbubblor är för många fortfarande en relativt okänd process som ändå pågåroavbrutet när vi använder exempelvis sociala medier. Uppsatsen söker att undersökaunga människors vanor på sociala medier, om de känner att de begränsas, deras kunskapi ämnet filterbubblor och dess kopplingar till begränsningar genom personalisering, ochdemokrati. LÄS MER