Sökning: "self-care balance"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden self-care balance.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av aktivitetsbalans hos svenska arbetsterapeuter som tillhör milleniumgenerationen – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Rawan Diwan; Ilirida Uka; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapeuter; millenniumgenerationen; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är väsentligt för hälsa och välbefinnande. Studier om den upplevda aktivitetsbalansen finns hos olika grupper i samhället där individer från millenniumgenerationen kan ingå, men det finns inga studier vad gäller specifikt upplevelsen av aktivitetsbalans hos arbetsterapeuter från millenniumgenerationen. LÄS MER

 3. 3. Anhörigkonsulenters uppfattningar om aktivitetsbalans hos anhöriga till personer med neurologisk diagnos : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Ros-Marie Eriksson; David Marklund Lundin; [2022]
  Nyckelord :Caregivers; neurologic disorder; occupational balance; occupational therapy; Aktivitetsbalans; anhörigvårdare; arbetsterapi; neurologiska sjukdomar;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study was to investigate caregiver counselor’s perceptions of occupational balance for family caregivers to people with neurological diagnose. Method: Semi-structured interviews were conducted digitally with nine caregiver counselors from different municipalities within Sweden and the collected data was analyzed with a qualitative content analysis with an inductive approach. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapeuters syn på professionell utveckling och självomhändertagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rita Lindahl; Linda Forssell Lindberg; [2022]
  Nyckelord :psychotherapist; professional development; self-care; balance; psykoterapeut; professionell utveckling; självomhändertagande; balans;

  Sammanfattning : Research has shown that curiosity, professional self-doubt, deliberate practice, supervision and constructive coping skills provide good conditions for further development as an effective psychotherapist. Furthermore, research has shown that there seems to be a connection between the psychotherapist's well-being and treatment outcome. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar och upplevelser av E-hälsa som stöd till egenvård hos personer med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Johansson; Sofia Kittel; [2022]
  Nyckelord :Heart Failure; Self-Care; Self-Management; Telemedicine; Egenvård; Hjärtsvikt; Självstyrning; Telemedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund  Hjärtsvikt är en folksjukdom som orsakar lidande hos de drabbade och medför dessutom ett stort ansvar för den egna hälsan. Egenvård är för personer med hjärtsvikt en viktig del för att förhindra försämringar då snabba förändringar av sjukdomstillståndet kan ske. LÄS MER