Sökning: "self-efficacy"

Visar resultat 1 - 5 av 457 uppsatser innehållade ordet self-efficacy.

 1. 1. Younger patient´s experience of living with mechanical circulatory support. A phenomenological-hermeneutic study

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Lachonius; Karl Hederstedt; [2019-01-29]
  Nyckelord :heart failure; mechanical circulatory support; patient’s experience; phenomenological-hermeneutical; self-efficacy; the lived body;

  Sammanfattning : Aims and objectives: To describe younger patients’ experiences of living with a mechanicalcirculatory support with focus on self-efficacy.Background: Heart failure is increasing even among younger patients. Life-threatening heart failurecan occur and the patient will need heart transplantation. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som främjar egenvård och livsstilsförändringar hos patienter med typ 2-diabetes mellitus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Rosenlind; Ensiyeh Zendehbad; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 2; Livsstilsförändringar; Egenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Typ 2-diabetes är en komplex sjukdom där patienten behöver god kunskap och egen förmåga att hantera sjukdomen. Typ 2-diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som ökar risken för hjärt-och kärlsjukdom och skador på njurar samt nervskador. LÄS MER

 3. 3. Tror du på din egen förmåga? En kvantitativ studie om Occupational self-efficacy och arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Enander; Joanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :Occupational self-efficacy; arbetstillfredsställelse; yttre arbetstillfredsställelse; inre arbetstillfredsställelse; bemanning och rekrytering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har vi ett mer flexibelt arbetsliv än tidigare och människor byter jobb i större utsträckning. Tidigare forskning har visat att en ökad self-efficacy och arbetstillfredsställelse leder till positiva följder för anställda. Dessutom har tidigare studier visat på en korrelation mellan self-efficacy och job satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Interventioner vid rehabilitering av idrottare efter operation av främre korsbandsruptur sett ur ett biopsykosocialt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Eric Alvengren; Martin Flodström; [2019]
  Nyckelord :Anterior cruciate ligament injury ACLI ; Rehabilitering; Idrottare; self- efficacy; motivation; Metoder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sambandet mellan self-efficacy och stillasittande tid hos kontorsarbetare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ronja Gustafsson; Ellinor Askeholm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här tvärsnittsstudien är att undersöka om självskattad self-efficacy och mängden stillasittande under en vecka möjligtvis kan ha ett samband. Frågeställning: Finns det ett samband mellan självskattad self-efficacy och objektivt mätt stillasittande hos kontorsarbetare? Metod En studie som avser att analysera eventuella samband mellan uppmätt stillasittande och självskattad self-efficacy. LÄS MER