Sökning: "self-rated health"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden self-rated health.

 1. 1. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 2. 2. Att överleva hjärtstopp : Hjärtstoppsöverlevares självskattade hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Heimdahl; Hedvig Karlsson; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; health; quality of life; aftercare; Hjärtstopp; överlevare; hälsa; livskvalitet; eftervård;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund Hjärtstopp är förknippat med hög dödlighet. Eftersom antalet överlevare ökar är det betydelsefullt att få en förståelse för vilken typ av hälsoproblematik och livskvalitet som överlevare innehar. Syfte Syftet är att beskriva självskattade hälsoproblem hos personer som överlevt hjärtstopp. LÄS MER

 3. 3. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hedvig Siljedahl; [2019]
  Nyckelord :self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. LÄS MER

 4. 4. Patienters förkunskap om symtom på hjärtinfarkt : en kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Backlund; Malin Manitski; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; NSTEMI; Patient education; STEMI; Symptoms; Förkunskaper; NSTEMI; Patientinformation; STEMI; Symtom;

  Sammanfattning : Patienter med icke ST-höjningsinfarkt [NSTEMI] och ST-höjningsinfarkt [STEMI] inkommer till sjukhuset för sent för att behandlingen ska kunna leda till bevarande av hjärtmuskelns funktion. Det råder bristfällig information till allmänheten men främst till personer med risk för att utveckla hjärtinfarkt, om vad de kan göra för att förkorta tiden från symtom till vårdkontakt. LÄS MER

 5. 5. Promenaders effekt på studiemotivation och koncentrationsförmåga under eftermiddagsstudier hos gymnasieelever  - en studie med single case experimental design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hugo Eriksson; Jakob Engström; [2019]
  Nyckelord :single case design; concentration; motivation; physical activity; high school students.;

  Sammanfattning : Abstract Background/problem: That physical activity (PA) is important for good health and high quality of life is well known. PA also increases a person’s executive functions, ability to concentrate, solve problems and to learn. High school students (HSS) that lack motivation lose focus and are overrepresented as high school dropouts. LÄS MER