Sökning: "self-regulation theory"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden self-regulation theory.

 1. 1. Skolan och civilsamhället. Ökad likvärdighet på (o)lika villkor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Baude; [2022-01-19]
  Nyckelord :school-community partnership; governmentality; exclusion; participation; dialogue; innovation;

  Sammanfattning : This thesis examines school-community partnerships in Gothenburg's primary schools. The overall aim is to analyse how schools in socially disadvantaged areas work with partnerships as the consequence of students´ low school results and social exclusion. LÄS MER

 2. 2. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 3. 3. Med distans till distansundervisning : En studie om gymnasieelevers upplevda motivation till studier i ämnet samhällskunskap vid distansundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Simon Gidvall; [2022]
  Nyckelord :Motivation; distance teaching; classroom teaching; relational pedagogic; civics teaching; Motivation; distansundervisning; närundervisning; relationell pedagogik; samhällskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : This essay, conducted through semi-structured interviews with five upper secondary school students, aim to analyze and understand if and how their perceived motivation to social studies changed due to distance teaching during the covid-19 pandemic as well if and how their motivation has changed since returning to school post-pandemic. The theory of self-determination works as the cornerstone which is complemented by two relational theories in relational pedagogy as well as the zone of proximal development in addition to the concept of self-regulation. LÄS MER

 4. 4. En studie i elevmotivation genom självreglerande lärande som metod för inlärning i moderna språk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Karina Wiebke Gehrke; [2022]
  Nyckelord :formative assessment; learner autonomy; Self-Determination Theory; motivation; language studies; language learner autonomy; SDT; intrinsic motivation; extrinsic motivation; learning motivation; self-regulation; student motivation; modern languages; language learning; formative feedback; self-regulated learning; effective learning; task level; process level; self-regulation level; feedback; long-term goals; learning goals; high school eligibility; curriculum; primary school; language choice; multilingual society; result-oriented curriculum; learning system; language skills; curriculum in modern languages; upper secondary school; motivation difficulty; motivation problem; German; lack of motivation; planning phase; implementation phase; self-reflection phase; metacognition; metacognitive strategy; metacognitive process; thought process; visible learning; controlled learning; autonomous self-regulation; sense of autonomy; social values; personal values; self-regulation style; identified regulation; integrated regulation; SDT; work method; self-reflection; goal setting; learning activity; formative; Motivation im Unterricht; Lernermotivation; Autonomie; Fremdsprachenunterricht; Formative Diagnostik; Lernerautonomie; Lernmotivation; Selbstregulation; Autonomie; Schülermotivation; moderne Sprachen; Sprachenlernen; formative Beurteilung; formatives Feedback; selbstgesteuertes Lernen; effektives Lernen; Freude am Lernen; Aufgabenebene; Prozessebene; Selbstregulationsebene; Feedback; Lernziele; Lehrplan; Grundschule; mehrsprachige Gesellschaft; ergebnisorientierter Lehrplan; Lernsystem; Sprachkompetenz; Lehrplan in Moderne Sprachen; Sekundarstufe II; Motivationsschwierigkeit; Motivationsproblem; Fach Deutsch; DaF; Motivationsmangel; Planungsphase; Umsetzungsphase; Selbstreflexionsphase; Metakognition; metakognitive Strategien; metakognitiver Prozess; Denkprozess; sichtbares Lernen; intrinsische Motivation; extrinsische Motivation; kontrolliertes Lernen; autonome Selbstregulation; Autonomiegefühl; soziale Werte; persönliche Werte; Selbstregulationsstil; identifizierte Regulation; integrierte Regulation; SDT; Arbeitsmethode; Selbstreflexion; Zielsetzung; Lernaktivität; lärandemotivation; självreglering; autonomi; elevmotivation; moderna språk; språkinlärning; formativ bedömning; formativ återkoppling; självreglerande lärande; effektivt lärande; glädje i undervisning; uppgiftsnivå; processnivå; självregleringsnivå; återkoppling; långsiktiga mål; lärandemål; gymnasiebehörighet; läroplan; språkvalslektion; grundskola; språkval; flerspråkig samhälle; resultatorienterad; lärosystem; språkkunskap; kursplan i moderna språk; högstadiet; motivationssvårighet; motivationsproblematik; tyska; motivationsbrist; planeringsfas; genomförandefas; självreflektionsfas; metakognition; metakognitiv strategi; metakognitiv process; tankeprocess; synligt lärande; inneboende motivation; yttre motivation; kontrollerad; autonom självreglering; extrinsisk motivation; intrinsisk motivation; autonomikänsla; sociala värden; personliga värden; självregleringsstil; identifierad reglering; integrerad reglering; SDT; arbetsmetod; självreflektion; målsättning; inlärningsaktivitet; formativ;

  Sammanfattning : Onödiga språkvalsbyten i moderna språk kan anses vara resultat av motivationsbrist kopplat till intrycket att glädje i språkvalsstudier inte leder till gymnasiebehörighet.  Denna studie ämnar undersöka och fördjupa kunskap om   a) samband mellan självreglering och elevmotivation, samt b) samband mellan glädje och motivation. LÄS MER

 5. 5. Revisionsutskott - Lagreglering eller självreglering?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zeinab Amani; Frank Gori; Kevin Titikic; [2021]
  Nyckelord :Audit committee; Legal regulation; Self-regulation; Comply or explain; Corporate governance.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Audit Committee - Legal regulation or self-regulation? Seminar date: 2021-01-15 Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC or ECTS-cr) Authors: Zeinab Amani, Frank Gori, Kevin Titikic Advisor: Karin Jonnergård Key words: Audit committee, Legal regulation, Self-regulation, Comply or explain, Corporate governance. Purpose: The thesis intends to examine and analyze the arguments put forward by relevant parties in the debate for and against legal regulation versus self-regulation of audit committees. LÄS MER