Sökning: "semi-strukturerad intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden semi-strukturerad intervju.

 1. 1. Formativ återkoppling i klarinettundervisning på gymnasiet : En kvalitativ undersökning med fallstudier i Sverige och Italien

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Cazzanelli; [2021]
  Nyckelord :Design för lärande; feedback; formativ återkoppling; klarinettundervisning; multimodalitet; motivation; självvärdering;

  Sammanfattning : Lärandet i instrumentalundervisning är en process som sker över tid och som påverkas av lärarens val av och erbjudande om kommunikativa och pedagogiska resurser, som kan användas formativt för att främja elevens utveckling. Denna studies syfte var att undersöka och analysera formativ återkoppling i enskild instrumental undervisning i klarinett på gymnasiet, med fokus på tre temaområden: dialog och kommunikation, motivation och drivkrafter samt självvärdering och självreflektion. LÄS MER

 2. 2. "Ett stråk av himlen, på berget, mitt i staden" : Implicit ecklesiologi i Engelbrektskyrkan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emma Bernerfalk Jaeger; [2021]
  Nyckelord :Implicit ecklesiologi; Engelbrektskyrkan; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Studiens syfte att är analysera den implicita ecklesiologi som kommer till uttryck i Engelbrektskyrkans kyrkobyggnad, kyrkorum och materialitet, sådan den var när den byggdes. Utgångspunkten är att kyrkobyggnaden, -rummet och kyrkans materialitet bär på ecklesiologisk information, som genom att synliggöras ger en bild av den syn på vad kyrkan är och bör vara som var rådande vid tiden för kyrkans byggande. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och skolprestation : Fungerar fysisk aktivitet som prestationshöjande medel för eleverna i skolan?

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Nemanja Petkovic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att undersöka idrottslärarnas arbete i grundskolan med allmänt prestationshöjande insatser. Detta för att kunna bidra med kunskaper om hur idrottsämnet och skolan överhuvudtaget skulle kunna utvecklas för att förbättra elevernas skolresultat generellt. LÄS MER

 4. 4. Betygens påverkan på musikundervisningen på gymnasiet - ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Kasper Martinell; [2021]
  Nyckelord :Betyg; Lärarperspektiv; Musikdidaktik; Musikundervisning;

  Sammanfattning : Den svenska skolan är under konstant konstruktion . Läroplanen förändras och kunskapskraven utvärderas och förnyas. I mitten av allt detta ska lärarna bedriva en välfungerande undervisning baserad på forskning. Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare upplever att deras arbete påverkas av de nuvarande styrdokumenten. LÄS MER

 5. 5. Lågfrekvent eller högfrekvent ljuddesign i skräckspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Daniel Lindström Ortiz; Kristian Johansson; [2020]
  Nyckelord :Skräck; frekvensomfång; spel; film; ljud och musik;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur lågfrekvent och högfrekvent skräck ljuddesign upplevs i ett neutralt grafiskt spel. Studien har undersökt vilken ljuddesign anses som mest skrämmande för att kunna underlätta eller vidareutveckla i hur man ljudlägger skräckspel. LÄS MER