Sökning: "semiotiska resurser"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade orden semiotiska resurser.

 1. 1. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 2. 2. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Att stimulera känsloupplevelser : Multimodalitet i Lone Scherfigs One Day

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Dominika Machalska; [2022]
  Nyckelord :semiotiska resurser; visuellt berättande; multimodalitet; känsloupplevelser; bildutsnitt; kameraperspektiv; bildkomposition; ljus och färger;

  Sammanfattning : Att publiken upplever olika känslor är betydelsefullt för filmers framgång, därför är det viktigt hur de olika filmiska uttrycksmedlen används och samarbetar med varandra för att väcka en viss känsla hos publiken. Syftet med den här studien är att undersöka hur scener kan gestaltas för att stimulera åskådarnas känsloupplevelser. LÄS MER

 4. 4. Det står ju i boken! : En fallstudie av den semiotiska designen av musikteoretiska läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2022]
  Nyckelord :music theory; harmonic theory; textbooks; social semiotics; textual analysis; multimodality analysis; musikteori; harmonilära; läroböcker; socialsemiotik; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur musikteoretiska läroböcker är designade med avseende på praktiskt och kreativt omsättande av musikteori. Forskning om musikteoretisk undervisning visar att elever och studenter uppskattar när teoretiska kunskaper omsätts till något praktiskt och kreativt som dessutom relaterar till deras egen musikaliska praktik. LÄS MER

 5. 5. Vad är lätt i Nyheter på lätt svenska? : En jämförande undersökning av begripligheten i det audiovisuella språket i några av SVT:s nyhetssändningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ester Hedberg; [2022]
  Nyckelord :audiovisual; multimodal; semiotic resources; comprehensibility; news journalism; easy language; easy to read; clear language; audiovisuell; multimodal; semiotiska resurser; begriplighet; nyhetsjournalistik; lätt språk; lättläst; klarspråk;

  Sammanfattning : Not everyone can understand the regular news reports that are broadcast on television. The Swedish public service television company (SVT) therefore produces the newscast News in easy Swedish (Nyheter på lätt svenska), where the language is simplified. LÄS MER