Sökning: "semiotiska system"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden semiotiska system.

 1. 1. Multimodalt arbete i undervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lundqvist Jaqueline; [2019-07-01]
  Nyckelord :Multimodalt arbete; modaliteter; semiotiska system; meningsskapande; undervisning; grundskola årskurs 1-6;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning bidra med kunskap om de tillfråga- de lärarnas syn på multimodalt arbete i läs- och skrivundervisningen i årskurs F-6. Till syftesbeskrivningen kopplas följande forskningsfrågor: • Hur beskriver de tillfrågade lärarna att de arbetar för att skapa multimodalt arbete inom läs- och skrivundervisning? • Vilka uttrycksformer och digitala resurser kombineras multimodalt i de tillfrågade lärarnas undervisning inom läs- och skrivundervisningen? • Hur motiverar de tillfrågade lärarna sin beskrivna multimodala undervisning inom läs- och skrivundervisning? I studien användes kvantitativ metod i form av enkät. LÄS MER

 2. 2. Ritprat som kommunikativ metod : pedagogers förhållningssätt till ritprat i kommunikation med barn i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Annica Cedervall; Hanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Baby signs; Bild; Förskola; Kommunikativa metoder; Literacy; Ritprat; Semiotiska system;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie belyser ritprat som kommunikativ metod på förskolan. Ritprat består av ritade berättelser i kombination med det verbala språket. Ritprat används för att visualisera olika situationer med syftet att bland annat synliggöra människors olika perspektiv, tankar och känslor. LÄS MER

 3. 3. Lev Tolstoj anländer alltid till Astapovo. : Ett semiotiskt perspektiv på adaption.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Henrik Christensen; [2014]
  Nyckelord :Lev Tolstoj; adaption; semiotik.;

  Sammanfattning : Den här studien är en analys av hur den ryske författaren Lev Tolstoj, genom kanonisering och uppkomsten av vissa mönster av texter, bilder och representationer, reduceras till tecken, symbol och ikon, samt hur denna symbol och ikon behandlas i två filmadaptioner - Leo Tolstoj (Lev Tolstoj 1985) respektive The Last Station (2009). Den teoretiska utgångspunkten är i huvudsak Jurij Lotmans kultursemiotiska teori och i synnerhet hans definitioner av termerna tecken, symbol och ikon. LÄS MER

 4. 4. Maktens reklam : En jämförande studie av könsdiskriminerande reklam, utifrån Reklamombudsmannen och genus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Annelie Enström; Lina Lindkvist; [2013]
  Nyckelord :Gender; Sexism; Stereotype; Marketing; Advertisement; Genus; Genusordning; Reklamombudsmannen; RO; RON; Könsdiskriminering; Könsdiskriminerande reklam; Sexism; Sexistisk reklam; Sexobjekt; Stereotyp; Könsroller; Reklam; Marknadsföring.;

  Sammanfattning : Reklam kan ibland anses framställa kvinnor och män på ett nedvärderande sätt. I Sverige har alla rätt att anmäla den reklam som anses vara könsdiskriminerande. LÄS MER

 5. 5. Metod för strategisk förpackningsframtagning

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Fredrik Fischer; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en metod för strategisk förpackningsframtagning arbetatsfram. Metoden presenteras genom ett digitalt flödesdiagram, men en kopia ipappersformat finns även bifogad som bilaga i rapporten.Arbetet har genomförts i samarbete med och på uppdrag av Profoto AB i Skarpnäck,Stockholm. LÄS MER