Sökning: "semistrukturerad enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden semistrukturerad enkät.

 1. 1. Upplevda framgångsfaktorer vid problematisk skolfrånvaro- Åtgärder och insatser som främjar återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sophie Joelsson; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; hemmasittare; återintegrering; återanpassning; framgångsfaktorer; åtgärder; insatser; relationer; resurser; relevanta anpassningar; Bronfenbrenner; systemteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka vilka insatser och åtgärder som upplevs som hjälpsamma för att återintegrera elever med problematisk frånvaro till skolan. Forskningsansatsen är kvalitativ med tematisk analys (TA) som metod. LÄS MER

 2. 2. Synen på matematik : En studie om pedagogers attityder och användning av matematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linnéa Andersson; Sofia Wahlquist; [2022]
  Nyckelord :attityder; matematik; förskola; pedagoger; åldersinriktning; utbildningsnivå;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen syftar kring att få en större inblick i vilka attityder och upplevelser pedagoger i förskolan har till ämnet matematik. Området är intressant att undersöka då det inte finns många studier som avser pedagogers attityd till matematik. LÄS MER

 3. 3. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter – Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emely Berggren; Yasmine Phexell; [2021]
  Nyckelord :Lärare; Lärarperspektiv; Läs- och skrivsvårigheter; Matematiksvårigheter; Tidiga insatser;

  Sammanfattning : Detta examensarbete avser att undersöka om och i så fall hur lärare märker av sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Examensarbetet har även som avsikt att undersöka hur lärare anpassar undervisningen och vilka hjälpmedel de använder för eleverna i läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Bibliotekariens roll i CRIS : En stakeholderanalys om bibliotekariens roll i Chalmers Research

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Gudrun Källkvist; [2021]
  Nyckelord :Semistrukturerad intervju; enkät; forskningsbibliotek; riktad innehållsanalys; roller; stakeholder teori; CRIS; Chalmers Research;

  Sammanfattning : The aim of this study was to develop knowledge about the librarians role as a stakeholder to a current research information system (CRIS). These systems can be seen as a possibility to manage the vast amount of information that surrounds research projects and this investigation directed focus to the system Chalmers Research that was developed by a project group in the library of Chalmers University of Technology. LÄS MER