Sökning: "semistrukturerad intervjumetod"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden semistrukturerad intervjumetod.

 1. 1. Gränssättning och emotioner i den professionella yrkesrollen : En kvalitativ studie om hur det emotionella arbetet påverkar yrkesverksammma socialsekreterare i Umeå Kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Svensson; Sanna Hallqvist; [2018]
  Nyckelord :Emotional Labour; Emotionellt Arbete; Socialsekreterare; Umeå Kommun;

  Sammanfattning : Uppsatsen belyser den aktuella emotionella arbetssituationen avseende yrkesverksamma socialsekreterare. Syftet med studien är att undersöka hur det emotionella arbetet påverkar socialsekreterare som arbetar i Umeå Kommun. Vidare är syftet att undersöka om detta påverkar dem utanför arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar : och vi är den sista generationen som kan bekämpa dem

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2018]
  Nyckelord :Climate change; education; secondary school; change; future.; Klimatförändringar; undervisning; högstadiet; förändring; framtiden;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett av samhällets största bekymmer och i hållbar utveckling finns svaren på lösningarna, om man väljer att följa dem. I framtiden behövs det innovativa människor som arbetar på lösningar för att komma på andra energikällor till de fossila bränslena. LÄS MER

 3. 3. Alla vill dansa bugg, eller? : En studie om utvecklingen inom barn-, ungdoms- och juniorbugg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Arvidsson; Andreas Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :dans; bugg; idrott; danssport; tävling; fysisk aktivitet; föreningsidrott; förening; deltagarantal; tränarlänkdans;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att analysera organisatoriska faktorer till deltagarantalets förändringar i barn-, ungdoms- och junioridrott inom dansen bugg. De frågor som studien avsåg att besvara var följande: ”Vilka bidragande organisatoriska faktorer kan ha påverkat den kraftiga reduceringen av antalet unga tävlingsdansare i bugg?” samt ”Finns förslag, och i så fall vilka, på hur utvecklingen inom deltagarantalet i tävlingsklasserna barn, ungdom och junior i bugg ska kunna förändras?” Metod Metoden som använts i studien är en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod med syftet att undersöka organisationens syn kring buggens utveckling under det senaste decenniet. LÄS MER

 4. 4. ”Det pratas för lite om ungdomar överhuvudtaget när det gäller ungdomar och sexualitet” : professionella inom socialtjänsten om bemötande och arbete med unga som har sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Danielle Hernberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Sex as self-injury; Self-injury; Self-harm; Professionals; Social service; Unga; Sex som självskada; Självskadebeteende; Professionella; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Behovet av studien baserades på att unga med sex som självskada har ökat och att socialtjänsten är en central aktör för att uppmärksamma denna målgrupp. LÄS MER

 5. 5. ”Vi har bara lekt idag” : 8 pedagogers uppfattningar om lekens roll för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :lek; pedagogers roll; miljö; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår datainsamling. Vi har låtit oss inspireras av fenomenografin som analysmetod, inom fenomenografin ser man på människans uppfattningar av sin omvärld vilket var en väsentlig utgångspunkt för vår studie där vi ville ta del av informanternas uppfattningar kring lekens roll för lärandet. LÄS MER