Sökning: "semistrukturerad intervjumetod"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden semistrukturerad intervjumetod.

 1. 1. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar : och vi är den sista generationen som kan bekämpa dem

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2018]
  Nyckelord :Climate change; education; secondary school; change; future.; Klimatförändringar; undervisning; högstadiet; förändring; framtiden;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett av samhällets största bekymmer och i hållbar utveckling finns svaren på lösningarna, om man väljer att följa dem. I framtiden behövs det innovativa människor som arbetar på lösningar för att komma på andra energikällor till de fossila bränslena. LÄS MER

 2. 2. Alla vill dansa bugg, eller? : En studie om utvecklingen inom barn-, ungdoms- och juniorbugg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Arvidsson; Andreas Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :dans; bugg; idrott; danssport; tävling; fysisk aktivitet; föreningsidrott; förening; deltagarantal; tränarlänkdans;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att analysera organisatoriska faktorer till deltagarantalets förändringar i barn-, ungdoms- och junioridrott inom dansen bugg. De frågor som studien avsåg att besvara var följande: ”Vilka bidragande organisatoriska faktorer kan ha påverkat den kraftiga reduceringen av antalet unga tävlingsdansare i bugg?” samt ”Finns förslag, och i så fall vilka, på hur utvecklingen inom deltagarantalet i tävlingsklasserna barn, ungdom och junior i bugg ska kunna förändras?” Metod Metoden som använts i studien är en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod med syftet att undersöka organisationens syn kring buggens utveckling under det senaste decenniet. LÄS MER

 3. 3. ”Det pratas för lite om ungdomar överhuvudtaget när det gäller ungdomar och sexualitet” : professionella inom socialtjänsten om bemötande och arbete med unga som har sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Danielle Hernberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Sex as self-injury; Self-injury; Self-harm; Professionals; Social service; Unga; Sex som självskada; Självskadebeteende; Professionella; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om hur professionella inom socialtjänsten bemöter och arbetar med unga vilka har sex som självskadebeteende. Behovet av studien baserades på att unga med sex som självskada har ökat och att socialtjänsten är en central aktör för att uppmärksamma denna målgrupp. LÄS MER

 4. 4. ”Vi har bara lekt idag” : 8 pedagogers uppfattningar om lekens roll för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Eriksson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :lek; pedagogers roll; miljö; pedagogiskt verktyg;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår datainsamling. Vi har låtit oss inspireras av fenomenografin som analysmetod, inom fenomenografin ser man på människans uppfattningar av sin omvärld vilket var en väsentlig utgångspunkt för vår studie där vi ville ta del av informanternas uppfattningar kring lekens roll för lärandet. LÄS MER

 5. 5. "Då vet jag, man kan gömma den..." : Några barns berättelser om hur de skyddar sin lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Karlsson Magnus; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; exclusion; child interviews; children s cultures; democracy education; conflict of laws; preschool; game protection; influence of children; Inkludering; exkludering; barnintervjuer; kamratkultur; demokratifostran; normkonflikter; förskola; skyddande av lek; barns inflytande;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att utifrån barnens perspektiv ta reda på vad ett antal barn säger om att skydda sin lek mot andra barn som vill vara med. Denna studie bygger på sex stycken barnintervjuer där tolv barn ingår. LÄS MER