Sökning: "semistrukturerad observation"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden semistrukturerad observation.

 1. 1. Olika sätt att förstå matematik : Kartläggning av elevers strategival och matematikens begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för elever i åk 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Vikergård; Anna Wikström Berggren; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; kartläggning; KASAM; matematik; strategier; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka variationer kring hur elever förstår vissa matematiska begrepp och vilka strategier de använder för att lösa matematiska uppgifter samt hur de utvecklat denna praktik. Denna kunskap kan vara ett stöd för speciallärare/specialpedagoger i arbetet med att stötta både elever och lärare i den kunskapande processen, både i verksamheten samt vid kartläggning på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 2. 2. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 3. 3. Att designa infotainmentsystem för fordon - Hur kan kognitionsvetenskapliga teorier bidra?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lovisa Högberg; [2019]
  Nyckelord :Cognitive science theories; Infotainment system; Interface; Kognitionsvetenskapliga teorier; Infotainmentsystem; Gränssnitt;

  Sammanfattning : Tillämpningen av pekskärmar i fordon har de senaste åren ökat i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt, samtidigt som användandet av handhållna smartphones förbjudits då det anses vara för riskfyllt vid bilkörning. För att inte föraren ska rikta sin uppmärksamhet för mycket mot bilens infotainmentskärm istället för vägen är det viktigt att minska den kognitiva belastning som ställs på föraren. LÄS MER

 4. 4. Bemötandet av barn frågor i ämnet biologi : En studie om hur pedagogerna bemöter barns frågor vid en biologiaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Louise Fröberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to study how the educators communicate with children by finding out how they respond to the children's questions in an activity that contains the subject of biology. But also to get a deeper understanding of how the educators think when dealing with the children's issues in the activity and whether there are any connections between how the educators think and act when interacting with the children. LÄS MER

 5. 5. Följer skolan med i digitaliseringen? : En didaktisk undersökning om lärares kunskap och medvetenhet i ledarskapet och deras förmåga att anpassa svenskundervisningen med digitala verktyg i årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna-Eli Paske; Mia Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Digitalizing; digital tools; equivalent education; digital competence; leadership; didactic ques-tions; aesthetic forms of expressions; multimodality; traditional school; Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; likvärdig utbildning; ledarskap; didaktiska frågor; estetiska uttrycksformer; multimodalitet; traditionell skola;

  Sammanfattning : Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om lärare skapar en likvärdig svenskundervisning med digitala verktyg. Frågeställningarna utgår från läroplanen som reviderades 2018 för att inkludera digitala verktyg i läroplanen. LÄS MER