Sökning: "semistrukturerade intervjufrågor lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden semistrukturerade intervjufrågor lärare.

 1. 1. Interkulturell kompetens och undervisning i historieämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lucas Persson; Erik Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; Historiemedvetande; Interkulturalitet; interkulturell kompetens; interkulturell historisk kompetens; kursplan; läroplan; narrativ kompetens; styrdokument.;

  Sammanfattning : I en globaliserad och mångkulturell värld ser vi ett behov av att undersöka hur interkulturell kompetens kan utvecklas genom historieämnet. Det interkulturella uppdraget ses som nödvändigt för att människor interagerar i en mångkulturell miljö. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare arbetar med boksamtal i åk 4-6 : How teachers work with booktalk in year 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Tuba Sangin; Maria Martinsson; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; estetiskt och efferent läsning; litteratursyn; läsförståelse; modellering; social praktik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares syn på skönlitterära boksamtal där syftet är att utveckla elevernas läsförståelse i åk 4–6. För att ta reda på det så utförde vi semistrukturerade intervjuer med sex verksamma lärare. Utifrån våra nyckelord skapade vi intervjufrågor för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Språk hjälp och stjälp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Luiga; Linda Palbrant; [2020-09-28]
  Nyckelord :språkstörning; definitioner; anpassningar; lärmiljö;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i studien var att undersöka hur några lärare i åk 1-3 definierarspråkstörning samt hur de resonerar kring sin undervisning gällande anpassningar till elevermed språkstörning. Vi använde oss av en fenomenologisk ansats, ett specialpedagogiskt ochsocialkonstruktivistiskt perspektiv för att analysera studiens resultat. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på övergången mellan förskola och skola : Möjligheter och utmaningar för samarbetet mellan skolformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Heléne Poulsen; Sara Kvistenberg; [2020]
  Nyckelord :övergång; metod; möjlighet; utmaning; kontinuitet; diskontinuitet; progression;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar en specifik övergångsmetod genererar. Övergångsmetoden bygger på att det följer med en förskollärare från förskolan till förskoleklassen under hela höstterminen. LÄS MER

 5. 5. Undervisning om hållbar utveckling - från lärare till elev : En kvalitativ studie kring hur lärares förståelse samt undervisning inom olika skolämnen om hållbar utveckling ser ut.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; skola; undervisning; lärare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling är ett väldigt ungt men användbart begrepp för både skolundervisning och ute i världen. Under Brundtlandskommissionen år 1987 myntades de tre dimensionerna representerade för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. LÄS MER