Sökning: "sen palliativ vård"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sen palliativ vård.

 1. 1. Transkulturell omvårdnad i sent palliativt skede – En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av olika utmaningar i vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alice Ramtjärn; Hanna Ågren; [2019-08-16]
  Nyckelord :Transkulturell omvårdnad; sen palliativ vård; sjuksköterskors erfarenheter; utmaningar; vårdmöte;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har invandringen i Sverige ökat kraftigt. Till följd av detta har transkulturell omvårdnad blivit en stor del av sjuksköterskans vardag. När olika kulturer möts i vården av en patient i ett sent palliativt skede uppstår ofta någon form av kulturella krockar, vilket medför utmaningar i mötet. LÄS MER

 2. 2. Tills döden skiljer oss åt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Elgström; Linnéa Svensson; [2017]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hospice; Närstående; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: För många personer är döden obehaglig och skrämmande. Palliativ vård ger en helhetsvård till den som diagnostiserats med en dödlig sjukdom. Palliativ vård kan delas in i två olika faser, allmän och specialiserad palliativ fas. LÄS MER

 3. 3. När vården inte längre botar : Upplevelser av att vara i ett palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Olsson; Jennie Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Palliativ vård; patient; upplevelse; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är den vård som patienter erhåller vid livshotande sjukdom där bot inte längre är något alternativ och som syftar till att stärka patientens livskvalitet och lindra lidande. Den är indelad i två faser, tidig och sen fas. Den tidiga fasen inriktas på livsförlängande åtgärder och kan pågå i flera år. LÄS MER

 4. 4. Att vara närståendevårdare i livets slutskede

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Adam Andersson; Gabriella Malmquist; [2017]
  Nyckelord :End of life; family carers; nursing; experience; Livets slutskede; omvårdnad; närstående; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Palliativ vård har utvecklats för att lindra lidande och främja livskvalitet i livets slutskede. Den palliativa vården delas in i främst två faser; tidig och sen fas. Symtomlindring är en av hörnstenarna i palliativ vård och ofta utförs palliativ vård i hemmen av närstående. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av samtal med närstående till personer med demenssjukdom vid övergången till sen palliativ fas : en kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iwona Nowik; [2017]
  Nyckelord :Palliative care; Breakpoint communication; Dementia; Family; Patient-centered care; Nurse; Palliativ vård; Brytpunktssamtal; Demens; Närstående; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Demens är en obotlig sjukdom som leder till döden. En stor andel personer som bor i permanenta särskilda boendeformer i Sverige lider av demenssjukdom. LÄS MER