Sökning: "sense of coherence"

Visar resultat 1 - 5 av 720 uppsatser innehållade orden sense of coherence.

 1. 1. Vår livsviktiga uppgift : Om socionomers arbete med ungdomar i riskzon för suicid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Monia Fatheddine; [2023]
  Nyckelord :social work; suicide; children and youth; mental health; socialt arbete; suicid; barn och unga; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de arbetssätt yrkesverksamma socionomer i Sverige använder i behandlingen och stödet av suicidbenägna barn och unga samt vad de uppfattar är bakomliggande faktorer för att en ung människa överväger att ta sitt liv. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod i form av individuella forskningsintervjuer med fyra olika socionomer som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn och unga som har just suicidrelaterad problematik. LÄS MER

 2. 2. "Just i vårt yrke är det lättare att blunda om klienter är otrevliga... man förväntar sig det till en viss del" En kvantitativ studie om socialarbetares upplevelse av klienters otrevliga bemötande och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nicolette Dahl Jeandel; Malin Hansson; [2023]
  Nyckelord :Social workers health; Wellbeing; Client Violence; Client behaviour; Social Sciences;

  Sammanfattning : The past couple of decades have seen an increase in threats and violence from clients toward social workers. One of the most important parts of social work is the workers' meetings and interactions with the clients to ensure that the client can get access to the help and resources that they need. LÄS MER

 3. 3. Om jag bara kan plantera någonting litet positivt hos ett barn eller en familj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mia Nordqvist; Louise Kronqvist; [2023]
  Nyckelord :Social work; social secretary; social worker; child welfare; workload; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, high staff turnover and difficulties in recruiting social workers have been reported in social services in general but particularly in child welfare. Previous studies have shown that giving social workers adequate social support is important in getting them to maintain their job commitment and remain at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Social isolering, äldres upplevelse under covid-19 pandemin : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johansson Malin; Lundkvist Helena; [2023]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; elderly; sense of coherence; social isolation; Covid-19 pandemin; känsla av sammanhang; social isolering; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livslängden i världen ökar kontinuerligt och även den äldre populationen. Covid-19 pandemin innebar stor påverkan på samhället och restriktioner, bland annat social isolering, infördes för att begränsa smittspridningen. Dessa restriktioner riktades främst mot riskgrupper vilket innebar begränsningar i deras livsstil. LÄS MER

 5. 5. Mening i Livet kontra Känsla av Sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie de Colli; [2023]
  Nyckelord :meaning in life; sense of coherence; coping strategies; motivation;

  Sammanfattning : Trots att de väletablerade begreppen Mening i livet (MIL) och Känsla av sammanhang (KASAM) är snarlika saknas forskning kring sambanden sinsemellan. Studiens syfte var att explorativt undersöka dessa samband samt om de korrelerar olika till motivation och coping. I studien ingick 191 universitetsstudenter varav 116 kvinnor. LÄS MER