Sökning: "sense-making"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade ordet sense-making.

 1. 1. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 2. 2. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER

 3. 3. Hur skapas mening under en samhällskris? : En kvalitativ studie med fokus på “Sensemaking” i organisationer: Tolkning av ett digitalt möte som behandlar ledarskap och entreprenörskap i samhällskrisen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Gustafsson; Maja Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Sense making; Sense giving; Sense taking; Crisis Management; Meningsskapande; Krishantering;

  Sammanfattning : Det är många före oss som valt att intressera sig för sensemaking, meningsskapande, i och runt organisationer. Det finns även mycket forskning om hur man bör gå tillväga och arbeta med sin meningsskapande process när man ställs inför en krissituation. LÄS MER

 4. 4. Making Sense of Fairness Perceptions in M&As; A People’s Perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Holitzner; Peter Schriemer; [2020]
  Nyckelord :Perceived Fairness; Organisational Justice; Sense-Making; M As; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a deeper understanding of what leads an employee to judge an event as fair or unfair through the lens of sense-making, sense-breaking and sense-giving, within mergers or acquisitions. This study had an abductive qualitative case-study approach, mainly focusing on semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Mötet som strukturerar andra möten : Mötesstruktur och meningsskapande i förhållande till den organisatoriska kontexten

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Julia Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Antalet möten i organisationer har ökat de senaste hundra åren och i Sverige spenderar medarbetare i genomsnitt åtta timmar i veckan i möten. Några av de vanligaste syftena med möten är att fatta beslut, dela information och lösa problem, men utvecklingen av den moderna mötesforskningen har också lett till en identifiering av möten som meningsskapande fenomen. LÄS MER