Sökning: "sense-making"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet sense-making.

 1. 1. Hur begreppsanvändning kan påverka förskolebarns meningsskapande av kemiska fenomen : En kvalitativ observationsstudie om förskollärares och barns begreppsanvändning kring kemiska fenomen i ett kemiexperiment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Minna Holi; [2021]
  Nyckelord :Chemistry; communication; preschool; preschool children; preschool teachers; science; Förskolebarn; förskollärare; kemi; kommunikation; naturvetenskap; förskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to increase knowledge about how preschool teachers' different ways of communicating about scientific phenomena provide different conditions for children to create meaning from the content of the experiment. The study is part of a theoretical framework based on phenomenography and the sociocultural perspective. LÄS MER

 2. 2. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 3. 3. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER

 4. 4. Hur skapas mening under en samhällskris? : En kvalitativ studie med fokus på “Sensemaking” i organisationer: Tolkning av ett digitalt möte som behandlar ledarskap och entreprenörskap i samhällskrisen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Olivia Gustafsson; Maja Lundholm; [2020]
  Nyckelord :Sense making; Sense giving; Sense taking; Crisis Management; Meningsskapande; Krishantering;

  Sammanfattning : Det är många före oss som valt att intressera sig för sensemaking, meningsskapande, i och runt organisationer. Det finns även mycket forskning om hur man bör gå tillväga och arbeta med sin meningsskapande process när man ställs inför en krissituation. LÄS MER

 5. 5. Making Sense of Fairness Perceptions in M&As; A People’s Perspective

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Holitzner; Peter Schriemer; [2020]
  Nyckelord :Perceived Fairness; Organisational Justice; Sense-Making; M As; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a deeper understanding of what leads an employee to judge an event as fair or unfair through the lens of sense-making, sense-breaking and sense-giving, within mergers or acquisitions. This study had an abductive qualitative case-study approach, mainly focusing on semi-structured interviews. LÄS MER