Sökning: "sensitivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet sensitivitet.

 1. 1. För- och nackdelar med lungtomosyntes vid utredning av lungförtätningar i jämförelse med konventionell lungröntgen och datortomografi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sahar Poorbakhtegan; Masoumeh Vatanshenas; [2019-08-22]
  Nyckelord :tomosyntes; datortomografi; lungröntgen; lungförtätningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av antalet lungundersökningar har ökat, detta på grund av att fler drabbas av lungsjukdom och då diagnostik i tidigt skede är viktigt för att minska mortaliteten. Lungundersökningar ska utföras med så låg stråldos som möjligt så att ALARA principen, As Low As Reasonably Achievable vilket innebär att användning av joniserande strålning bör vara optimerat och motiverat. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av etisk stress i omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Electra Porsenklev; Sabina Winqvist; [2019-08-01]
  Nyckelord :nurse; attitudes; moral distress; ethical dilemma; experience;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan ska bedriva en god etisk omvårdnad som grundar sig på evidensbaserad kunskap om bevarande och återskapande av hälsa. En etisk god omvårdnad fodrar att sjuksköterskan förhåller sig till etiska och moraliska värderingar. LÄS MER

 3. 3. Myokardskintigrafi fynd vs koronarangiografi fynd vid kranskärlsjukdom detektering på Universitetssjukhuset Örebro.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hanna Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :single-photon emission computed tomography SPECT; coronary angiography ICA; coronary artery diseases CAD.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kranskärlssjukdom (CAD) är en hjärtsjukdom som kan diagnostiseras med icke-invasiva metoder, såsom myocardial perfusion imaging med single-photon emission computed tomography (SPECT), och genom invasiva metoder, såsom invasiv koronarangiografi (ICA). ICA är den golden standardmetod för att diagnostisera CAD. LÄS MER

 4. 4. Diagnostic Accuracy of Radiological Methods Regarding Root Resorption of Teeth Neighbouring Impacted Maxillary Canines - A systematic review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Lisa Granberg; Julia Stevens; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen gällande diagnostisk tillförlitlighet för röntgenmetoder avseende rotresorption på granntänder till överkäkshörntanden. Material och metod: För att uppnå en systematisk och ett transparant tillvägagångssätt användes PRISMA och CRDs handbok. LÄS MER

 5. 5. Sensitivitet vid mammografi och tomosyntes undersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Albert Selaci; Hanna Sjöqvist; [2019]
  Nyckelord :Breast; clinical mammography; digital breast tomosynthesis; hypothesis testing; Bröst; klinisk mammografi; digital bröst-tomosyntes; hypotesprövning;

  Sammanfattning : Bröst består av mjölkkörtlar, subkutant fett och bindväv. Det finns också kärl och lymfa i brösten. Både män och kvinnor har bröst. Olika sjukdomar kan drabba brösten av benigna och maligna slag. LÄS MER