Sökning: "separerade föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden separerade föräldrar.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av omvårdnaden när barn vårdas - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anita Shiasi Arani; Michaela Forslund; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; nursing; parents; and hospital care; Föräldrars upplevelse; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 10.000 barn och ungdomar på sjukhus per år. Att vara förälder till ett barn som vårdas på sjukhus väcker känslor. I slutet av 1800-talet ansågs föräldrarnas närvaro ha en negativ inverkan på barnets behandlingsprocess och familjen var därför separerade under barnets tid på sjukhuset. LÄS MER

 2. 2. Barns möjligheter till delaktighet vid samarbetssamtal : En kvantitativ studie om delaktigheten och påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Zara Korman; [2020]
  Nyckelord :Samarbetssamtal; barns delaktighet; barns rätt; föräldrakonflikt; barnkonventionen;

  Sammanfattning : Samarbetssamtal är en samtalsform med syfte att ge separerade föräldrar hjälp att komma överens kring frågor som rör gemensamma barn vad gäller vårdnad, boende, umgänge och försörjning. I Socialstyrelsens allmänna råd för samarbetssamtal står att barnet i något skede under samarbetssamtalen bör ges möjlighet att komma till tals, ifall det inte kan anses olämpligt. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadstvister : Beskrivningar av mammor och pappor i vårdnads- boende- och umgängesutredningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Furukrantz; Mattias Edlund; [2019]
  Nyckelord :Custody; custody conflict; divorced parents; gender; parenting; Vårdnad; vårdnadstvist; separerade föräldrar; kön; föräldraskap;

  Sammanfattning : This study aims to provide a picture of how family administrators in Sweden describes mothers and fathers who are in a custody conflict and whether there is a difference in how they are portrayed. It is a qualitative content analysis of the custody investigation of 15 custody conflicts. This study is based on gender theory and social constructions. LÄS MER

 4. 4. Familjesituationens betydelse för ungdomars psykiska hälsa : En enkätundersökningbland unga i årskurs 9

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arwedson; Elisabeth Josefson; [2019]
  Nyckelord :Familj; omvårdnad; psykisk hälsa; delad vårdnad; föräldraseparation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många unga lever med separerade föräldrar, där allt fler bor växelvis hos båda sinaföräldrar. En del tidigare studier har visat att dessa ungdomars psykiska hälsa inte skiljer sig från ungasom bor tillsammans med bägge sina föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Fenomenet separation och dess konsekvenser: Åtta vuxnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Ekblom; Ninni Erixon; [2019]
  Nyckelord :separation; attachment; romantic relationships; trust; role model; separation; anknytning; kärleksrelationer; tillit; förebild;

  Sammanfattning : Att människor som levt tillsammans väljer att gå skilda vägar är i dagens samhälle ett vanligtförekommande fenomen. Många berörs på något sätt och det finns skäl att anta att detpåverkar människors beteenden och upplevelser av relationer. LÄS MER