Sökning: "serieromaner"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet serieromaner.

 1. 1. Skönlitteraturens möjligheter : En systematisk litteraturstudie om skönlitteraturens potential i den svenska grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frank Markus; Adam Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Fiction; compulsory school; reading; literature discussion; school’s democratic mission; Skönlitteratur; grundskolan; läsning; boksamtal; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till gällande användning av skönlitteratur i undervisningssammanhang, samt hur en mer omfattande användning av skönlitteratur i skolan skulle kunna påverka skolans dubbla uppdrag. Studiens resultat bygger på 14 publikationer som tagits fram genom databassökning. LÄS MER

 2. 2. More Than a Stepping-Stone? : A Study of the Uses of Comics and Graphic Novels as Multimodal Teaching Material in English Courses at Upper and Lower Secondary Schools in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Gunnar Ernsth Bravell; [2020]
  Nyckelord :Graphic Novels; Comics; Teaching; Literature; Multimodality;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine upper and lower secondary school teachers’ experiences of using graphic novels in the English subject in Swedish schools in order to discuss if, and how, multimodal texts can be used to increase students’ motivation to read and analyze fictional texts. This is done through qualitative semi-structured interviews with 12 participants currently working as English teachers from both upper and lower secondary schools in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Det bortglömda formatet : En forskningsöversikt om serier och serieromaner i relation med läsförståelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Alexandersson; Medina Gabeljic; [2018]
  Nyckelord :Serier; serieromaner; läsförståelse; literacy;

  Sammanfattning : I den här översikten undersöker vi forskning om serier och serieromaner som ett hjälpmedel för att utveckla läsförståelse i grundskolans förstaspråksundervisning. Det här är väldigt intressant att forska om då läsning är en viktig kunskap som behövs både i skolan och i det vardagliga livet. LÄS MER

 4. 4. Multimodala texter : en studie om lärares uppfattning om multimodalatexter i svenskundervisningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Alexandersson; Medina Gabeljic; [2018]
  Nyckelord :Serier; serieromaner; läsförståelse; literacy;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar hur mellanstadielärares syn på och förståelse av multimodala genrer, som exempelvis serier och serieromaner, ser ut. Arbetet kommer även att studera hur dessa lärares syn på läsundervisning och läsförståelse ser ut. LÄS MER

 5. 5. Ursäkta, var står era grafiska romaner? : En undersökning om vuxenserier och grafiska romaner på svenska folkbibliotek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Lisa Karlsson; Caroline Kårhed; [2013]
  Nyckelord :grafiska romaner; tecknade serier; folkbibliotek; läsfrämjande; hylluppsättning; serieromaner; graphic novel; grafisk novell;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to examine the handling and shelving of graphic novels and adult-comics in Swedish public libraries, in order to find out if this type of literature is prioritized in the same way as other forms of literature. The study was conducted by photographing the Hci/uHci shelves at ten different public libraries to give an objective view of the shelving to later be analysed and compared. LÄS MER