Sökning: "seriositet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet seriositet.

 1. 1. Humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av receptfria läkemedel - en analys av de beslut som fattats på området inom läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Moa Hellman; [2018]
  Nyckelord :Marknadsrätt; marknadsföringsrätt; läkemedel; humor; humoristiska överdrifter; LER; egenåtgärdssystem; självreglering; läkemedelsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att använda humor och humoristiska överdrifter vid marknadsföring av läkemedel är ett kontroversiellt ämne. De som sätter sig emot fenomenet menar att det fråntar läkemedel dess seriositet samt att det hos folket kan bidra till en ohälsosam attityd gentemot läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Hej, här är jag : Kvinnliga musikers syn på självrepresentation och Identitet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elina Widnersson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Sociala medier; Själv-representation; Feminism; Musiker; Multi Grounded Theory;

  Sammanfattning : I denna uppsats används det induktiva tillvägagångssättet Multi Grounded Theory (MGT) i syfte att undersöka hur kvinnliga osignade musiker resonerar kring identitetsskapande och självrepresentation i sociala medier. Sverige anses vara en stark musiknation men den musikaliska sfären är inte jämställd och få kvinnor lyckas nå ekonomiska framgångar med sitt musicerande. LÄS MER

 3. 3. Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv : Från icke revisionspliktiga bolagsledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :August Fagerberg; Jacob Sennhed; [2018]
  Nyckelord :Abolition of Mandatory Audit; Accountant Consultants; Smaller Firms; Perceived Value; Seriousness; Credibility; Safeness; Revisionspliktens avskaffande; redovisningskonsulter; mindre bolag; upplevt värde; seriositet; trovärdighet; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund När revisionsplikten avskaffades för mindre bolag under år 2010 gjordes detta med argument om att revisionen var en stor kostnad för de mindre bolagen, som ofta har mindre resurser. Efter avskaffandet gavs mindre bolag möjligheten att själva bestämma vilka ekonomiska tjänster som skulle köpas in. LÄS MER

 4. 4. Kvinnornas språkliga fristad : En studie av kvinnospråket på Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Gyldberg; [2018]
  Nyckelord :kvinnligt språk; sociala medier; svordomar; känslouttryck; osäkerhet; gradord;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka användningen av förväntade språkliga drag för kvinnor när olika diskussionsämnen avhandlas på Facebook. Genom valda språkliga kategorier: svordomar, visuella känslouttryck, uttryck för osäkerhet och gradord, samt diskussionsämnena: sexism, relationer och brott, har både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder använts. LÄS MER

 5. 5. Påverkar ett företags seriositet i hållbarhetsarbetet valet av hållbarhetsgranskare : En kvantitativ studie av 433 företag i Europa och USA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ann Jernberg; Jeanette Larsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; sustainability review; sustainability examiner; serious; opportunistic; internal and external CSR activities; CSR; hållbarhetsgranskning; hållbarhetsgranskare; seriöst; opportunistiskt; interna och externa CSR-aktiviteter;

  Sammanfattning : Syfte: Då tidigare forskning funnit motstridiga resultat gällande orsaken till val av hållbarhetsgranskare var syftet med denna studie att undersöka om företags seriösa intention med hållbarhetsarbetet påverkade valet mellan revisor eller konsult. Metod: Studien har utgått från den positivistiska forskningsfilosofin och har en hypotetisk-deduktiv ansats. LÄS MER