Sökning: "servant leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden servant leadership.

 1. 1. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER

 2. 2. Att leda från hemmet: En kvalitativ studie om hur ledarskapet på Siemens påverkades av coronaviruset

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Alexander Hellström; [2021]
  Nyckelord :Leadership; remote working; transformative leadership; digitalization; context change; Ledarskap; distansarbete; transformativt ledarskap; digitalisering; kontextförändring;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring om fysisk distans påverkar valet av ledarskapsstil när Siemens ställer om från kontorsbaserad verksamhet till hemarbetsbaserad verksamhet. Följande frågeställningar ligger till grund för att besvara studiens syfte: Har kontextförändring en signifikant påverkan på interaktionen mellan ledare och följare? Finns det aspekter av ledarskapet som blir extra framträdande som följd av kontextförändringen där distansarbete nu är normen? Kan man utifrån Full Range Leadership-modellen eller via ledarskapsstilarna ideologisk och pragmatisk, autentisk, betjänande, etisk, delad/distribuerad samt spirituell finna grund för att kontextförändringen ger upphov till förändring av ledarskapsstil? I uppsatsen antas en kvalitativ undersökningsansats, där fallet Siemens används för datainsamling i syfte att undersöka kontextens (dvs. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap inom den svenska sjukvården : En studie om hur ledarskapet används för att uppnå olika syften

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefin Echardt; Amanda Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; healthcare; Sweden; transactional leadership; transformational leadership; servant leadership; Ledarskap; sjukvård; Sverige; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; tjänande ledarskap;

  Sammanfattning : Sjukvården är idag ett av de viktigaste samhällsproblemen och som dessutom ständigt möter nya utmaningar. En av utmaningarna som ledarskapet inom sjukvården måste hantera är behovet av att öka både produktivitet och effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Att leda volontärer i projekt : Vilka utmaningar möter projektledare i ideella organisationer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Nina Strid; [2021]
  Nyckelord :project management; volunteers; nonprofit organisations; civil society; leadership style; leadership; transformational leadership; servant leadership; projektledning; volontärer; ideella organisationer; civilsamhälle; ledarstil; ledarskap; transformativt ledarskap; tjänande ledarskap;

  Sammanfattning : En stor del av Sveriges befolkning engagerar sig som volontärer i olika ideella organisationer och föreningar i civilsamhället. Samtidigt som ledarskapet pekas ut som en framgångsfaktor i projekt finns det tidigare forskning som visar att ledarskapet när det gäller volontärer skiljer sig från ledarskapet i vinstdrivande projekt och organisationer. LÄS MER

 5. 5. Is There a Perfect Leader in Change? : Transformational and Servant Leadership in Agile Transformation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Lundström; Filsan Mohamed Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Change; Leadership; Leadership challenges; Agile transformations; Transformational leadership; Servant leadership; Förändring; Ledarskap; Ledarskapsutmaningar; Agila förändringar; Transformativt ledarskap; Tjänande ledarskap;

  Sammanfattning : The current environment of the automotive industry is affected by new technologies, growing market dynamics, increasing demands from customers, and regulations such as sustainability requirements. To handle rapid changes many firms are leaning towards a more agile and flexible way of working. LÄS MER