Sökning: "service för"

Visar resultat 11 - 15 av 10804 uppsatser innehållade orden service för.

 1. 11. Dokument analys om riskbedömningsinstrument för polis och socialtjänst inom hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Mingungu; Wigerström Björkqvist Siri; [2023]
  Nyckelord :honor-related violence; Patriark; social service; police; hedersrelaterat våld; Patriark; polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har allvarliga fall av hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammats, vilket har berört och skakat om det svenska samhället. De främsta anklagelserna mot dessa utsatta kvinnor är att de har kränkt familjens heder. LÄS MER

 2. 12. Det är olyckligt att det har blivit business av familjehemsplaceringar. : En kvalitativ intervjustudie om privatiseringen av familjehemsplaceringar.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Björklund; Sofia Wallbom; [2023]
  Nyckelord :Consultant-supported family homes; private actors; children’s perspective; follow-up work; New Public Management; development ecological theory; foster homes.; Konsulentstödda familjehem; privata aktörer; barnperspektiv; uppföljningsarbete; New Public Management; utvecklingsekologisk teori; familjehem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien, som grundar sig i en kvalitativ ansats, är att genom semistrukturerade intervjuer få uppfattning om vilka positiva och negativa aspekter det finns med privatisering av barn- och ungdomsvård. Dessutom grundar sig studien på att upptäcka socialarbetare upplevda skillnader i uppföljningsarbetet hos kommunalt utredda familjehem respektive konsulentstödda familjehem. LÄS MER

 3. 13. En digital gemenskap, utan inre gränser? - En rättsdogmatisk studie om Digital Services Act och möjliga effekter på den svenska marknadsföringslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emilia Andurén; [2023]
  Nyckelord :Handelsrätt; Law and political science; Business and economics; EU-rätt; Inre digital marknad; Digital Services Act; Marknadsföringslagen MFL .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av Europiska Unionens mest digitaliserade länder och det finns mycket att vinna på en fortsatt anpassning till de nya förutsättningar som digitaliseringen skapar. Tjugo år efter antagandet av det befintliga rättsliga ramverket som idag är tillämpligt på området, har EU-kommissionen, som ett led av nya och innovativa affärsmodeller presenterat ett förslag till förordning som nu har antagits (Digital Services Act). LÄS MER

 4. 14. "De är värst i klassen" : En kvalitativ studie om otrygga arbetsvillkor på Public service

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sabrina Kindgren Wadstedt; Mathilda Rasmussen; [2023]
  Nyckelord :Journalistik; Arbetsvillkor; Public service; Managerialism; Professionalism;

  Sammanfattning : Public service in Sweden is one of the biggest employers for journalists. But there are numerous articles out there talking about the problematic working conditions that journalists have to deal with on a daily basis. LÄS MER

 5. 15. Övningsmotivation : En kvalitativ studie om hur fem musiklärare på gymnasiet uppfattar sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Cim Frode; [2023]
  Nyckelord :Motivation; motivation strategies; music teachers; secondary school; intrinsic and extrinsic motivation; motivation pyramid; Motivation; motivationsstrategier; musiklärare; gymnasiet; inre och yttre motivation; motivationspyramid;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar i första hand på att skapa förståelse kring hur musiklärare på gymnasiet upplever sina elevers övningsmotivation i individuella instrument- och sånglektioner. I andra hand riktar den in sig på att lyfta fram vilka motivationsverktyg musiklärare använder sig utav för att främja övning mellan individuella instrument- och sånglektioner. LÄS MER