Sökning: "sexhandel"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet sexhandel.

 1. 1. Hotellbranschens roll i kampen mot sexhandeln : en studie om det sociala ansvarstagandet bland hotell i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Julia Waage; Peter Laveryd; [2017]
  Nyckelord :sex trade; hotel; social responsibility; csr; sexhandel; hotell; socialt ansvar;

  Sammanfattning : Turismindustrin är ständigt växande över hela världen och hotellbranschen är den mest betydelsefulla aktören i det turistiska systemet. Därför är det av stor vikt att den tar sin stora roll och så även sitt samhälleliga ansvar på största allvar. LÄS MER

 2. 2. Torskar, hallickar, och mänskliga rättigheter : en argumentationsanalys av Amnesty Internationals motivering för avkriminalisering av prostitution

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Amanda Stenmark; [2016]
  Nyckelord :prostitution; Mänskliga rättigheter; avkriminalisering; Amnesty International; sexarbete; sexhandel; trafficking; sexindustrin; sexköp; argumentationsanalys; Human rights; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Amnesty International skapade internationell debatt då de i augusti 2015 valde att utveckla en policy där de bland annat förespråkar en avkriminalisering av prostitution, inklusive sexköpare och tredjehandsparter. I denna undersökning görs en argumentationsanalys av den motivering som Amnesty International presenterat i försvar för sin nya policy, med syfte att granska huruvida en avkriminalisering kan anses vara det mest effektiva sättet att arbeta för prostituerades mänskliga rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Lagstiftning relaterad till sexhandel som normerande disciplinering? En kvalitativ studie om sexarbetares upplevelser och erfarenheter av lagstiftning relaterad till köp och försäljning av sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Camilla Egelström; Robert Dynebrink; [2015-01-22]
  Nyckelord :Sexköpslagen; prostitution; sexarbete; stigma; kopplerilagen;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka uppfattningar, upplevelser och erfarenheter av lagstiftning relaterad till sexhandel ur sexarbetarens perspektiv, samt hur sexarbetare upplever att lagstiftningen påverkar sexarbetare/sexarbetet. Uppsatsen undersökte också om sexarbetare i studien anser att sexarbete behöver regleras i lagstiftning och så fall hur. LÄS MER

 4. 4. Att konstruera en (ny?) norm.En analys av förarbetena till sexköpslagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sabina Wahlbeck; [2014-04-22]
  Nyckelord :sexhandel; sexköpslagen; diskursanalys; prostitution;

  Sammanfattning : Lagen om förbud mot köp av sexuell tjänst (Brottsbalken 6 kap 11 §) infördes i Sverige 1999.När lagen utarbetades var den, internationellt sett, unik i sin utformning eftersom den utmäterstraffansvar för den som köper en sexuell tjänst men inte för den som säljer den. LÄS MER

 5. 5. ”Vi fixar och trixar oss fram till att hjälpa människor”: En studie med fokus på det sociala arbetet med köpare och säljare av sexuella tjänster i Sverige i relation till mänskliga rättigheter.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lina Ahlerup; [2012-10-18]
  Nyckelord :Prostitution; människohandel; människohandel för sexuella ändamål; socialt arbete; sexsäljare; sexarbetare; sexköpare; mänskliga rättigheter; sexhandel; K.A.S.T.; F.A.S.T.; köp av sexuella tjänster; försäljning av sexuella tjänster;

  Sammanfattning : The thesis ”Vi fixar och trixar oss fram till att hjälpa människor” focuses on social work in the field of prostitution and human trafficking in Sweden. Through semi-structured interviews with social workers in the municipalities of Stockholm, Göteborg and Malmö working with persons selling and buying sex, and through discourse analysis, the author analyses the perceptions among these social workers of the relation between human rights, prostitution and human trafficking, and the social work which they conduct. LÄS MER