Sökning: "sexköp"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet sexköp.

 1. 1. Prostitutionen i Norrland : Socialtjänstens ansvar?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Sevä; Ylva Lindström; [2018]
  Nyckelord :Prostitution; Sexköp -are ; Socialt arbete; Socialtjänst och Socialsekreterare.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten hanterar och bemöter prostitutionens omfattning bland kvinnor samt identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter hos myndigheten. För att besvara vårt syfte har tre frågeställningar formulerats:   Hur har prostitutionens förekomst förändrats över tid? Vilka insatser/vilket stöd erbjuder socialtjänsten kvinnor som lever i prostitution? Hur skulle arbetet kring prostitution inom socialtjänsten kunna utvecklas och förstärkas?   Denna uppsats fokuserar på hur socialtjänsten möter kvinnor som befinner sig i prostitution. LÄS MER

 2. 2. Den olustiga lustan och lagen : kriminaliseringarna av sexköp och koppleri under straffrättslig lupp

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Paul Pascalau; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samverkan mot gatuprostitution i Malmö - en processutvärdering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Eklund; Siri Wigzell; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Gatuprostitution; Polis; Sexarbete; Brottsförebyggande; Sexköp;

  Sammanfattning : Föreliggande examensuppsats har, på uppdrag av Malmöpolisen, utvärderat ett nyligen uppstartat samverkansprojekt som syftar till att minska den gatuprostitution som förekommer i Stadsområde Norr i Malmö. I samverkansgruppen deltar bland annat aktörer från det sociala, polisiära och kommunala för att tillsammans öka effektiviteten av varandras, men även gemensamma arbetsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Varför köper män sex? : En kvalitativ studie om mäns sexköp av kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Julia Andersson; Elvira Somvall; [2018]
  Nyckelord :sexköpare; Sverige; internet; prostitution.;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine why men purchase sex from women. The study includes internet as an arena for these purchases. The study material was collected through four telephone-interviews and one email-interview with men that have purchased sex on the internet. LÄS MER

 5. 5. En gränslös lag? - En utredning om problemen med ett undantag från kravet på dubbel straffbarhet för sexköp utomlands

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Olsson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; komparativ rätt; dubbel straffbarhet; kriminalisering; sexköpslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska sexköpslagstiftningen är kontroversiell och har kritiserats för att sakna tydliga skyddsintressen och uppvisa bristande effektivitet. Även om lagstiftningen lett till minskad efterfrågan av sexuella tjänster i Sverige, kommer lagstiftningen inte åt de som istället köper sex utomlands i stater utan motsvarande lagstiftning. LÄS MER