Sökning: "sexolekt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet sexolekt.

 1. 1. "Alltså 'trevlig', hon låter bara dum" : En intervjustudie om attityder till kronolekter, sexolekter och dialekter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa André; [2021]
  Nyckelord :Attityd; språkvarietet; kronolekt; sexolekt; dialekt; idiolekt; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera attityder till olika talare med avseende på hur ålder, kön och dialekt påverkar attityderna. Studiens teoretiska utgångspunkt är lekt-teorin som innebär att en människas alla lekter samverkar och tillsammans bygger upp identiteten, vilket i sin tur påverkar våra attityder mot olika företeelser. LÄS MER

 2. 2. "Tjejer är lågljudda" : Elevers uppfattning av fördelningen av talutrymme och uttryckssätt ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Clara Kroon; [2020]
  Nyckelord :Speech space; gender language differences; gender; student perspective; talutrymme; sexolekt; genus; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Då forskning visar på att pojkar tar en större del av klassrummets talutrymme än flickor, även då flickor har ett bättre resultat (Eliasson, Sørensen & Karlsson, 2016) syftar denna studie till att beskriva elevers uppfattning av könsmönster i muntlighet. Studien beskriver elevers uppfattning av fördelningen a v talutrymme i klassrummet ur ett genusperspektiv, identifierar vilka olikheter i sättet att uttrycka sig på baserat på könstillhörighet som eleverna upplever samt tar reda på varför dessa olikheter, enligt eleverna, existerar. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor och män i P3 : en analys av kvinnligt och manligt tal i Sveriges Radio P3:s kultur-talkshowprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :John Westlund; [2020]
  Nyckelord :genus; gender; genderlekt; sexolekt; genderlect; sexolect; P3; Sveriges Radio; samtalsanalys; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : In the 1970s linguists started studying genderlects, the linguistic differences related to gender and its power dimensions. Studies conducted by Scandinavian researchers have shown that boys and men speak more and are more dominant in public spaces such as the classroom and political debates (Einarsson & Hultman 1984, Gomard & Krogstad 2001). LÄS MER

 4. 4. SEXOLEKT I JOURNALISTIKEN?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andreas Varas; Moa Strand; Oskar Hvass; [2018-09-05]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; gender; media; Kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to evaluate how the extensive language research concerningmasculine and feminine textual production in general applies to the less extensive researchedjournalistically produced material. We also evaluated whether and how this derives from andapplies to gender studies regarding men and women as socio-cultural structural beings, wheremen are seen as the norm and women porters to the norm - a gender contract. LÄS MER

 5. 5. Kvinna gråter och mannen kritiserar : En genuskritisk text- och innehållsanalys om manlig och kvinnlig katastrofjournalistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Rehn; Emma Siljeholm; [2018]
  Nyckelord :tsunami; the disco fire of Gothenburg; gender critical content analysis; text analysis; gender; sex; gender roles; sex roles; masculine and feminine attributes; disaster journalism; emergency reporting; printed press; sexolect; tsunami; diskoteksbranden i Göteborg; genuskritisk innehållsanalys; textanalys; genus; könsroller; maskulina och feminina attribut; katastrofrapportering; tryckt press; sexolekt;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker om det kan utrönas skillnader, och om så är fallet, i vad dessa skillnader består i, mellan manligt och kvinnligt skriftspråk i katastrofjournalistik med avseende på diskoteksbranden i Göteborg 1998 och tsunamikatastrofen 2004.    Dessa händelser valdes med utgångspunkt av att de liknar varandra, inte bara i att de faller under katastrofjournalistik, utan för att de båda krävde ett stort antal svenska dödsoffer och genom detta haft djupgående påverkan på det svenska samhället. LÄS MER