Sökning: "sexual dysfunction"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden sexual dysfunction.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om den sexuella hälsan med vuxna patienter inom slutenvården: en kvalitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Åstrand Raij; Elsa Henerius; [2022]
  Nyckelord :conversations; experiences; nurses; patients; sexual health; sexuality.;

  Sammanfattning : Title: Nurses' experiences of conversations with patients about sexual health: a qualitative literature review. Background: Sexual health and sexuality are included in all dimensions of health and can be affected by illness, dysfunction and injury. LÄS MER

 2. 2. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors erfarenheter av sexualitet efter genomgången bröstcancerbehandling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Felicia Östman; Tove Olsson; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; breast neoplasms; sexuality; female; sexual dysfunction; experience; bröstcancer; sexualitet; kvinna; sexuell störning; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan erhålla strålbehandling, cytostatika, endokrin behandling och/eller total eller delvis borttagande av bröst. Sjukdomen och behandlingen kan innebära stor påverkan på kvinnors hälsa och livssituation och ge stora effekter på sexuell funktion och sexuell hälsa. LÄS MER

 4. 4. Androgenetic alopecia and the effectiveness of the combinations of the available treatments and monotherapy with 5ɑ-reductase inhibitors

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Naser Awde; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Androgenetic alopecia, also known as male pattern baldness, affects the majority of menat some point during their life. This can significantly damage the mental health of theindividuals suffering, especially at a young age. LÄS MER

 5. 5. Kvinnans behov av stöd vid bröstcancerrelaterad sexuell dysfunktion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Andersson; Erica Eng; [2022]
  Nyckelord :Breast cancer; sexual dysfunction; women; experience; needs; support; Bröstcancer; sexuell dysfunktion; kvinnor; upplevelse; behov; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och sexuell dysfunktion är en vanlig biverkning vid behandling av denna cancerform. Den sexuella dysfunktionen kan vara vaginal torrhet och smärta, minskad lust, minskad förmåga till orgasm samt försämrad kroppsuppfattning. LÄS MER