Sökning: "sexual harassment"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden sexual harassment.

 1. 1. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER

 2. 2. Bevisregeln i diskrimineringslagen – En analys av bevisregeln i 6:3 diskrimineringslagen, särskilt i relation till trakasserier och sexuella trakasserier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Jarl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den upplevda brottsligheten - En kvantitativ studie om socionomstudenters inställning, utsatthet och oro för brott.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Malin Mårtensson; Emilia Holmström; [2020]
  Nyckelord :fear of crime; concern; risk; attitude; victimization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim was to research the social work students attitude towards crime, their worry of being subject to crime and their knowledge of crimes committed amongst their friends. The study was made to highlight the differences based on gender and the students location of study. LÄS MER

 4. 4. Unga kvinnors uppfattning om sexuellt våld efter MeToo : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilda Nielsen; Jenny Landebring; [2020]
  Nyckelord :MeToo movement; Sexual violence; Young woman; Youth guidance centre; MeToo; Sexuellt våld; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt WHO har en tredjedel av alla unga kvinnor rapporterat att deras första sexuella möte skett genom tvång. Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige. Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av försämrad fysisk- och mental hälsa. LÄS MER

 5. 5. Könsbaserade värderingsskillnader i eventuellt sexuellt trakasserande situationer : En enkätbaserad experimentiell variansanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Oscar Bauer; Soma Ahmadi; [2020]
  Nyckelord :Sexual harassment; evaluation differences; prototype theory; gender-based differences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate gender-based evaluation differences in situations that occasionally can be perceptualized as sexual harassing situations. Hypothesis stated that when women are presented as victims in an eventual sexual harassing situation, participants would rate the event as more serious in comparisons when the victims are men. LÄS MER