Sökning: "sfi södertälje"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sfi södertälje.

 1. 1. Bedömning av språklig nivå enligt processbarhetsteorin : Hur SVA-elever utvecklar ordföljd mellan SFI och SVA-grund.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Medra Malki; [2022]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; ordföljd; svenska som andraspråk; SFI Svenska för invandrare ; SVA-grund.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnader i användningen av ordföljdsstrukturer hos inlärare på SFI (svenska för invandrare) och grundläggande utbildning i svenska som andraspråk på Komvux, samt om det sker en utveckling av dessa med utgångspunkt i processbarhetsteorin (PT). Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, därav sex texter från varje kurs som jämförs med varandra. LÄS MER

 2. 2. Utbildningen av nyanlända elever i gymnasieålder : Nationella utredningar och lokalt arbete i Södertälje och Malmö kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Karin Elisabeth Spade; [2009]
  Nyckelord :MSU; Skolverket; Södertälje kommun; Malmö; Malmö kommun; IVIK; SFI; nyanlända;

  Sammanfattning :  The purpose of this thesis is to study the education of newly arrived 16-20 year old immigrants and how their education in the towns of Södertälje and Malmö matches up with national inquiry into the subject.The research questions in this thesis are as follow: What type of documents shape the work with newly arrived students? What's the preferred development surrounding the education of the newly arrived students nationally? What does the latest study, which is a proposed reform of the Gymnasium system, say about the education of newly arrived students?How does the local work connect with proposals of national investigations? Do the cities take responsibility for evaluating the education of newly arrived students? From arriving to graduating, what does the road to graduation look like for a newly arrived student? What is the curriculum of a newly arrived student?The methods used here are studies of investigations made primarily by Skolverket (The National Agency for Education) and Myndigheten för skolutveckling (The Agency for Development of Education), studies of local documents such as annual reports of quality and promotional material for programs at local Gymnasiums (High Schools), and interviews with local persons in charge of shaping the work with newly arrived immigrants. LÄS MER

 3. 3. Att bo i Södertälje och studera på sfi : Sex irakiska flyktingars syn på sina sfi-studier, staden de bor i och att vara flykting med en framtid i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Aralia Eriksson; [2008]
  Nyckelord :sfi; irakiska flyktingar; Södertälje; integration; språk; identitet;

  Sammanfattning : It is widely recognized that the town of Södertälje, a small Swedish town of 85 000 inhabitants, has alone received more war refugees from Iraq than the US and Canada have put together. Whilst writing this thesis had nearly 6000 Iraqi refugees sought their way to Södertälje since the US invasion in Iraq 2003. LÄS MER