Sökning: "share price"

Visar resultat 21 - 25 av 476 uppsatser innehållade orden share price.

 1. 21. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER

 2. 22. Energy Renovation Towards Net-Zero Energy Buildings using Photovoltaic Systems and Batteries in Residential Buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Albin Lithvall; Jovan Panić; [2020]
  Nyckelord :NZEB; Photovoltaics; Energy storage; Passive house; Energy efficiency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the future energy goals of the building industry involve reducing the energy intensity in buildings as well as increasing the share of renewable energy sources, a suitable approach would be energy renovating existing buildings and further utilizing renewable energy production technology to reach Net-Zero Energy Building (NZEB) standard. This study is therefore investigating the economic feasibility of energy renovating buildings built during the Swedish Million program towards NZEB. LÄS MER

 3. 23. Lämplighetsundersökning av olika system för att producera kyla : Fallstudie för en fastighet med bageri, restaurang och kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Robert Östlin; [2020]
  Nyckelord :Vapor-compressor cooling; Free cooling; District cooling; Absorption cooling; Sustainable society; Restaurant; Bakery; Office; Kompressorkyla; Frikyla; Fjärrkyla; Absorptionskyla; Hållbart samhälle; Restaurang; Bageri; Kontor;

  Sammanfattning : Kyla produceras med ett antal helt skilda metoder. Denna rapport och fallstudie tar hänsyn till fyra metoder för kylning, kompressordriven-, absorptions-, fri-, och fjärrkyla. LÄS MER

 4. 24. Power investment outlook for Chile to 2040

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Brendan Abadie; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to build a medium-term (2019-2040) model for the Chilean electricity generation system in the OSeMOSYS software, a linear cost optimisation model, in light of the most recent developments in government policy and targets. In 2019, the Chilean government committed to decommissioning all coal plants by 2040 at the latest, and set out a non-binding target to be carbon neutral by 2050. LÄS MER

 5. 25. Cost effective and sustainable grocery shopping

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oscar Andersson; Erik Lundow; [2020]
  Nyckelord :Groceries; Shopping; Discounts; Savings; Digitalisation; Cross-shopping; Sustainability;

  Sammanfattning : The aim of the study is to see if a digital tool can combine the benefits of shopping online, with the perks of purchasing groceries in a physical store. Previous research in the area has found that grocery shopping online isn’t growing at the same pace as normal retail shopping online. LÄS MER