Sökning: "shared work environment responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden shared work environment responsibility.

 1. 1. Sjuksköterskans uppfattning av patientsäkerhet relaterat till bemanningen av sjuksköterskor : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Halldén; Malin Rimme; [2020]
  Nyckelord :Nurse; nurse´s perception; nursing staff; patient safety; patientsäkerhet; sjuksköterska; sjuksköterskans uppfattning; sjuksköterskebemanning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerheten äventyras inom hälso- och sjukvården och en av tio patienter drabbas av vårdskada som hade kunnat kringgås om adekvata omvårdnadsåtgärder vidtagits. All vård- och omsorgspersonal har ett gemensamt ansvar att bidra till god och säker vård och det är sjuksköterskan som har det fulla omvårdnadsansvaret för patienterna. LÄS MER

 2. 2. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Erik Grafström; [2019]
  Nyckelord :consumer behaviour; corporate social responsibility; CSR 2.0; Hertzberg’s two-factor theory; laddering; means-end chain; Schwartz theory of fundamental values; konsumtionsbeteende; Hertzbergs tvåfaktorteori; Schwartz teori för grundläggande värderingar; socialt ansvarstagande i företag;

  Sammanfattning : Finansbranschen, vilken är en bransch beroende av relationer. Hållbarhetsarbete som innebär begränsning av social och miljömässig påverkan är idag en viktig del av företagande i många branscher. Hur hållbarhetsarbetet tas i uttryck kan skilja sig mycket även inom samma bransch. LÄS MER

 3. 3. The journey towards Creating Shared Value: benefits and drawbacks : A qualitative study on how Swedish companies’ sustainability work changed while applying the CSV framework to their business strategy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Johansson Sandra; Engström Ebba; [2019]
  Nyckelord :Creating Shared Value; CSV; Corporate Social Responsibility; CSR; Global Goals; Sustainability; Sustainable development;

  Sammanfattning : There is a growing trend that businesses are expected to address economic, social, as well as environmental issues and operate in a manner that contributes both to the organisation as well as the society (Elkington, 1998), which commonly is referred to as Corporate Social Responsibility. Porter and Kramer (2006) highlight that the business’s primary concern is to run a profitable business, and therefore developed the framework Creating Shared Value. LÄS MER

 4. 4. Triangeldrama i trepartsförhållandet : En kvalitativ studie om konsultchefers hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Robin Kuru; Sam Knijnenburg; [2019]
  Nyckelord :Health-promotion; leadership; tripartite; distance-leadership; consultant-manager; staffing-industry.; Hälsofrämjande; ledarskap; trepartsförhållande; distansledarskap; konsultchef; bemanningsbranschen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om vilka konsekvenser trepartsförhållandet mellan konsult, konsultchef och uppdragsgivare har på det hälsofrämjande ledarskapet. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 5. 5. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER